Kandi­da­ten­lijst 2023 vast­ge­steld


Nieuws­be­richt

14 februari 2023

De kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen van 2023 zijn definitief vastgesteld door het centraal stembureau. Partij voor de Dieren heeft lijstnummer 5 gekregen. Onze kandidatenlijst bestaat uit een divers gezelschap met nieuwe en bekende gezichten. De kandidaten stellen zich hieronder voor.

Paul van Gent (lijsttrekker)

Paul van Gent (1985) uit Nijmegen is net als vier jaar geleden onze lijsttrekker. De afgelopen vier jaar heeft hij zich als waterschapper ingezet vóór dierenrechten en tegen klimaatverandering. In het dagelijks leven is Paul ruim dertien jaar werkzaam geweest als freelancer in de ICT. Sinds afgelopen jaar werkt hij voor de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Eerder was hij één van de oprichters van de veganistische studentenvereniging in Nijmegen. Hij heeft een BA in Engelse Taal en Cultuur en studeert Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Binnen de Partij voor de Dieren was Paul van 2019 tot 2022 penningmeester van afdeling Gelderland en van 2018 tot 2020 coördinator van werkgroep Nijmegen. Tenslotte was hij afgelopen jaar voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma voor waterschappen heeft geschreven.

Lysanne Jackson (nr. 2)

Lysanne Jackson (1986) staat op nummer 2 van de kandidatenlijst. Ze is afgestudeerd in Bos- en Natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen en werkzaam bij een ecologisch adviesbureau. Bescherming van de natuur is belangrijk omdat we in zo’n mooie wereld leven. Deze is vol prachtige planten en dieren die ieder een klein onderdeeltje vormen van grote en complexe ecosystemen. Ook wij als mensen maken daar deel van uit. De Partij voor de Dieren is de enige partij die dit begrijpt en strijdt voor een leefbare planeet en al haar inwoners. Niet alleen hier en nu maar ook elders en later. Dat is ook de reden waarom Lysanne actief is, nu nog als burgerlid, maar met jouw hulp hopelijk straks ook als volksvertegenwoordiger bij waterschap Rivierenland.

“Voldoende zuiver water is een vereiste voor al het leven. Door klimaatverandering hebben we vaak last van droogte en stortbuien. Door ons watersysteem natuurlijker in te richten kunnen we de biodiversiteit verhogen, de gevolgen van klimaatverandering opvangen en verdere klimaatverandering tegengaan.”

Zwanny Naber (nr. 3)

Zwanny Naber (1967) staat als 3e op de lijst voor Waterschap Rivierenland. Afgelopen jaren was en is ze actief als burgerraadslid in de gemeente Buren voor Partij voor de Dieren.

In het dagelijks leven werkt ze als vakbondsbestuurder bij FNV. Met inmiddels jarenlange ervaring in ‘besturen’ door onderdeel te zijn van het bestuur van opleidingsfondsen in technische sectoren.

Beestje bij zijn naam noemen, aanpakken, en er voor gaan. Maar wel samen (!) is een manier van werken van haar.

Sinds 15 jaar woonachtig in het landelijke gebied van de Betuwe. Een bewuste keuze om “in het groen” te willen wonen. Dier en mens kan niet zonder een kerngezonde, natuurlijke, diverse leefomgeving met zuiver water. En daar zet Zwanny zich graag voor in. Met al haar enthousiasme en energie.

Alleen door water, natuur, biodiversiteit, dierenwelzijn, economie en klimaat in samenhang te zien kunnen we de huidige problemen het hoofd bieden. Wij zijn aan zet.

Water is daarbij van levensbelang, dus geen rare keuze om voor het waterschap te gaan, vond ze.

Wat zou het mooi zijn als wij, hier en nu, kunnen zorgen dat “ons” water weer het gezondste wordt van Europa... en we kunnen genieten van een mooi stuk, groen, divers, en gezond Rivierenland.

Femmeke Riezebosch (nr. 4)

Op vakantie gaat Femmeke Riezebosch altijd op zoek naar sluizen, ondergrondse kanalen, gemalen, mangroves, dammen of drooggetapte rivieren. “Ik vind het interessant hoe we water proberen te controleren.” Vanwege die interesse besloot ze zich in te zetten voor een organisatie die zich met watermanagement bezig houdt. Het waterschap. “De invloed van dit bestuur is veel groter dan mensen denken. Wie voor 4 ton een huis heeft gekocht wil niet dat de heipalen gaan rotten door een lage grondwaterstand. Wie in het laagveen woont wil niet dat de bodem nog dieper wegzakt terwijl de zeespiegel stijgt. Of dit gebeurt hangt samen met keuzes die het waterschap maakt over waar en hoe hoog het water mag komen. Welk waterpeil we kiezen en hoe minutieus we dit controleren moet afhangen van lokale ecosystemen en van de belangen van alle bewoners in het gebied, niet enkel van die van grootgrondbezitters.“

Femmeke werkt sinds 2015 in de journalistiek en ploegt graag door dikke dossiers. Opgeleid als leraar levensbeschouwing weet ze exact vanuit welke waarden ze dit politieke werk wil doen. “Mensen en dieren zijn niet pas belangrijk als ze winst opleveren. Ze hebben waarde en verdienen bescherming door simpelweg te bestaan.”

Hugo van Bree (nr. 5)

Hugo van Bree (1997) is op dit moment student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet de master Spatial Planning met de specialisatie Cities, Water and Climate Change en wil deze wetenschappelijke kennis inzetten bij het waterschap. Hij maakt zich hard voor duurzaamheid en de manier waarop mensen hun gedrag moeten aanpassen om klimaatverandering af te remmen.

Daarnaast is Hugo nu ook onderdeel van de Universitaire Studentenraad van de Radboud Universiteit, waar hij zich met name bezighoudt met welzijn van studenten en de duurzaamheid van de universiteit. Daarnaast is hij voorzitter van de mobiliteitswerkgroep van studentenvakbond AKKU, die zich met name bezighouden met het verbeteren van het gebruik van openbaar vervoer voor studenten.

Yeattem Wong (nr. 6)

Yeattem Wong (1984) uit Culemborg is afgestudeerd als muzikant en anglist en werkt als teamleider in de kunsteducatie. Sinds 2019 is zij actief lid van de Partij voor de Dieren, waar zij vanaf 2022 actief is geweest als commissielid voor Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug. Zij maakt zich hard voor natuurbehoud, milieu en dierenwelzijn. Een groep die haar professionele en persoonlijke aandacht heeft is de jeugd. Zij vindt het belangrijk dat zij meer betrokken worden bij de politiek, omdat het ons dagelijks leven en toekomst beïnvloedt.

In haar vrije tijd werkt zij als vrijwilliger hondenverzorging bij het Dierentehuis Zeist en studeert zij Biodivers en Klimaatadaptief Tuinarchitectuur.

Tim Griemelijkhuisen (nr. 7)

Tim Griemelijkhuijsen (1993) is actief sinds 2017 voor Partij voor de Dieren in Nijmegen. Hij heeft Culturele Maatschappelijke Vorming gestudeerd en daarnaast milieuwetenschappen. In het dagelijks leven is Tim werkzaam bij een buitenschoolse opvang en speelt hij graag accordeon.

Dit is volgens Tim het moment om radicaal ons handelen te veranderen als het gaat om onze Aarde en onze kijk op dieren, als we de wereld nog leefbaar willen houden. Verandering is altijd lastig en daarom vindt Tim dat iedereen binnen de eigen mogelijkheden het handelen kan aanpassen. Het waterschap is onzichtbaar, maar heeft de taak een toekomstbestendig beleid te maken waarin elke inwoner, mens én dier, niet wordt buitengesloten.

Sanne Jäkel (nr. 8)

Sanne Jäkel (1992) werkt als fractiemedewerker bij de Nijmeegse gemeenteraadsfractie en de Gelderse Provinciale Statenfractie. Na Pedagogische Wetenschappen te hebben gestudeerd en ervaring op te hebben gedaan als pedagogisch medewerker in de residentiele jeugdhulpvelening, is ze van richting veranderd en heeft ze Milieu & Maatschappijwetenschappen in Nijmegen gestudeerd. Ze is voorzitter bij VSA Netherlands, de koepelvereniging van alle Vegan Student Associations in Nederland, en organiseert een maandelijkse vegan food tour in Nijmegen.

“Het wordt hoog tijd dat we ons handelen afstemmen of wat de natuur nodig heeft. Daarbij is het volgens mij onvermijdelijk dat we een fundamenteel andere houding aannemen ten opzichte van niet-menselijke dieren. Geluiden van mededogen ten opzichte van dieren moeten harder gaan klinken, ook in de waterschappen."

Hanneke van Broekhoven (nr. 9)

Hanneke van Broekhoven (1970) is beeldend kunstenaar en ondersteunt mensen met dementie. Ze werkt met aandacht, geduld en compassie. Daarnaast is ze actief lid van de werkgroep van de Partij voor de Dieren in Nijmegen.

“Mijn atelier ligt vol rommel waar ik nieuwe mogelijkheden voor zoek. Ook als werkgroeplid houd ik me bezig met afval: bij elke prikactie ben ik te vinden. Ik maak me grote zorgen over de hoeveelheid afval die in de natuur terechtkomt. Ook het water raakt steeds sterker vervuild. Niet alles wordt eruit gefilterd bij de waterzuivering en met hevige regenbuien is de toevoer te groot en komt het rioolwater ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht. We moeten zorgen dat er geen schadelijke stoffen in het water terechtkomen. Water is van levensbelang voor de natuur, de dieren en onze voedselvoorziening.”

Eline Lauret (nr. 10)

Eline Lauret (1964) uit Nijmegen is lijstduwer en sinds 2018 raadslid voor onze partij in Nijmegen. Deze van oorsprong cultuurpsycholoog werkt in het dagelijks leven als zelfstandige voor dierenbeschermingsorganisaties (o.a. voor de NFDO, de brancheorganisatie voor dierenhulporganisaties), mét mensen vóór dieren en natuur. Daarnaast is zij voorzitter van Dierencentrum Achterhoek. Al sinds haar jeugd zet ze zich in voor dieren en hun leefomgeving, eerst bij een natuur-jeugdbond en later via haar werk en allerlei vrijwilligers- en bestuursfuncties bij verschillende dieren- en natuurbeschermingsorganisaties.

“Ik ben actief voor de Partij voor de Dieren, omdat dieren en natuur mij aan het hart gaan. Dieren en hun leefomgeving raken steeds verder in de verdrukking. Belangrijk onderdeel van die leefomgeving is water: het moet aanwezig zijn, niet teveel en niet te weinig, en de kwaliteit moet goed zijn. De afgelopen zomers waren door klimaatverandering de warmste en droogste zomers tot nu toe. Te weinig water in de rivieren, te lage grondwaterstand, uitgedroogde planten, te weinig water en voedsel voor dieren, iedereen had er last van. Mensen zorgen niet alleen voor klimaatverandering en verdroging, maar ook voor vervuiling, vergiftiging, versnippering, verlies van leefgebied, enzovoort. Dat maakt soms moedeloos. Maar niets doen vind ik geen optie. We moeten het tij keren. Voor de natuur, alles wat daarin leeft én voor huidige en toekomstige generaties. Ook in het waterschap valt nog een wereld te winnen. Een stem op de Partij voor de Dieren maakt de kans groter dat onze wondermooie Aarde leefbaar blijft voor iedereen."

Bart Salemans (nr. 11)

Bart Salemans (1986) is geboren en getogen in Nijmegen en woont met partner Marleen en geadopteerde huisgenoot Fred (kat en baas in huis) in de wijk Grootstal. Na in 2018 lid te zijn geworden van Partij voor de Dieren en niet veel later ook van de Werkgroep Nijmegen, werd Bart in 2020 politiek actief als fractievolger en is hij sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2022 raadslid voor Partij voor de Dieren Nijmegen. Daarnaast werkt Bart ook in de zorg en begeleidt hij mensen die een ernstige verstandelijke beperking hebben.

“Zowel in mijn politieke functie als in de zorg werk ik vanuit hetzelfde intrinsieke gevoel van rechtvaardigheid voor dier, mens en Aarde, wat meteen ook mijn drijfveer vormt om me verkiesbaar te stellen voor Partij voor de Dieren Rivierenland. Kwalitatief schoon water en natuurpositief, klimaatadaptief en diervriendelijk waterbeheer is van belang voor ál het leven; nu én voor toekomstige generaties mensen en dieren.”

Bart Kuijer (nr. 12)

Bart Kuijer (1985) woont in Beuningen en is sinds 2006 actief voor de Partij voor de Dieren. Hij was onder andere penningmeester van jongerenorganisatie PINK! en secretaris van afdeling Gelderland. De afgelopen vier jaar heeft Bart zich namens de Gelderse fractie ingezet op de onderwerpen klimaat, mobiliteit, eiwittransitie en inclusie.

Bart is aan de Radboud Universiteit afgestudeerd op politieke filosofie. Sinds 2013 is hij fractiemedewerker van de Brabantse Partij voor de Dieren-fractie en sinds 2022 ook van de Tilburgse gemeenteraadsfractie.

“De intensieve landbouw is compleet uit evenwicht geraakt met onze leefomgeving, waarvan we de gevolgen steeds meer ervaren. Het is belangrijk dat de Partij voor de Dieren goed is vertegenwoordigd in het waterschap, om het algemeen belang van duurzaam waterbeheer boven het korte termijn, economisch belang van de intensieve landbouw te stellen.”

Frank de Gram (nr. 13)

Frank (1984) is voedselbosboer en zorgondernemer in Gelderland met Nijmegen als basis. In de gemeenteraad van Nijmegen is Frank Raadslid en fractievoorzitter namens de fractie van de Partij voor de Dieren. Hij is niet bang om zijn handen vuil te maken om zich in te zetten voor biodiversiteit, dieren en de landbouw van de toekomst om de wereld weer mooi te maken.

Myra van der Velde (nr. 14)

Myra van der Velde (1987) (zij/haar) is sinds 2022 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Culemborg. Myra heeft Taal en Cultuur gestudeerd met hoofdrichting Politieke Geschiedenis en Internationale Betrekkingen en werkt in online communicatie. Sinds 2017 is ze actief voor de Partij voor de Dieren en al langer zet ze zich in voor dierenrechten.

Myra maakt zich in het bijzonder zorgen over het op grote schaal doden van de muskusrat door het waterschap. De Partij voor de Dieren wil een einde aan de huidige muskusrattenbestrijding. Nog steeds verdrinken ieder jaar veel muskusratten in wrede vallen. Het doden van muskusratten is onnodig. Met eenvoudige maatregelen kunnen dijken onaantrekkelijk gemaakt worden voor muskusratten.

Marianne van Diepen (nr. 15)

Marianne van Diepen (1986) uit Nijmegen woont samen met haar partner en een groep opvangcavia's. Ze studeerde Engelse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Inmiddels werkt ze al zo'n 12 jaar als freelance vertaler, ondertitelaar en redacteur. Daarnaast zet ze zich in voor dierenrechten, inclusiviteit, en duurzaamheid. Zo is ze hoofdredacteur van het VEGAN Magazine van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

Rebecca van Eijden (nr. 16)

Rebecca van Eijden (1996) uit Nijmegen heeft Gedragsverandering en Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd, en doet nu een master Milieu- en Maatschappijwetenschappen. Tijdens haar studie was ze medeoprichter van de veganistische studentenvereniging in Nijmegen. Haar hart voor dieren bracht haar bij de Partij voor de Dieren. Daar werkt ze sinds kort als fractiemedewerker bij de Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren Gelderland. Daarnaast doet ze publieksvoorlichting bij de Tweede Kamer fractie van de partij. Bij de waterschappen worden veel keuzes gemaakt die dieren en de natuur raken, en hun belangen delven daarbij geregeld het onderspit. Rebecca wil daarom zo veel mogelijk mensen naar de stembus krijgen zodat de stem van de dieren beter vertegenwoordigd wordt.

Hedzerd de Boer (nr. 17)

Hedzerd de Boer (1974) uit Nijmegen is geboren in het schilderachtige Tietjerksteradiel, maar opgegroeid in Groningen. Zijn opa (pake) had een prachtige boerderij in in het centrum van Winsum (Fr), waar hij koeien en schapen hield. De geur van kriebelende hooibalen en warme melk met vellen hebben zich diep in mijn geheugen genesteld. Helaas ligt die tijd ver achter ons. Mij doet het pijn als ik al die dichte stallen zie, vol koeien, varkens en kippen die nauwelijks zonlicht zien. Het doet me pijn om te denken dat dit de moderne manier van veeteelt is, waar de dieren lijden onder de hebzucht van de mens. Het doet me pijn om me te realiseren dat het landschap dat we zien kapot is gemaakt door industriele landbouw, dat ons ecosysteem wordt geofferd voor de wens ‘om wel te kunnen blijven barbecuen’ en dat het water wordt vervuild met PFAS en andere gifstoffen.

Ik woon nu met mijn vrouw en 3 kinderen in het prachtige Nijmegen en geniet daar van de mooie natuurgebieden om ons heen. Ik hooop dat we het tij kunnen keren en kunnen gaan bouwen aan een mooi en gezond landschap voor alle inwoners van het Rivierenland. Wat dat verdienen ze.

Rhea Khoeblal (nr. 18)

Rhea (1988) uit Nijmegen heeft Ontwikkelingsstudies en Internationale Economie gestudeerd en zet zich in voor uiteenlopende maatschappelijke kwesties, zoals duurzaamheid, de zorg en natuurlijk dierenrechten.

Rhea is sinds 2018 actief bij onze partij. Als een van de lijstduwers steunt zij graag onze kandidatenlijst, in de hoop dat de regio van Waterschap Rivierenland meer gaat bloeien in navolging van het ideaal van de Donut-economie, in plaats van het najagen van oneindige economische groei: dat we onze samenleving zo vormgeven dat we met respect voor de natuur een waardig bestaan garanderen voor alle bewoners. Dat mensen met minder inkomen en vermogen bijvoorbeeld niet worden benadeeld, maar juist extra ondersteund worden bij het nemen van de hoognodige stappen tot verduurzaming en klimaatadaptatie, zoals met de eerdere campagne en subsidiemogelijkheid "HoHoHoosbui". En dat de transitie naar ecologisch én economisch duurzame landbouw wordt gefaciliteerd, zodat er een hoopvol toekomstperspectief komt voor boeren en de natuur in dit bijzondere gebied.

Verder speelt Rhea piano (het liefst als straatmuzikant), geeft zij statistiekbijles, promoot zij lekker plantaardig eten en is zij voorzitter van het Netwerk Kleurrijk Groen.

Lesley Fleuren (nr. 19)

Lesley Fleuren (1982) woont in Arnhem en is sinds 2018 actief lid voor de Partij voor de Dieren. Samen met haar man heeft ze stichting Vissenbelangen opgericht met als doel om door middel van (natuur)educatie op te komen voor de bescherming van vissen en hun leefomgeving. De oceaan wordt leeggeroofd en de leefomgeving van zoetwatervissen staat zwaar onder druk. Kanalisering, onnatuurlijke waterpeilen, vervuiling, klimaatverandering en duizenden obstakels zoals stuwen en gemalen maken de leefomstandigheden van vissen verre van ideaal. Ze hoopt daarom burgers en organisaties te kunnen beïnvloeden om visvriendelijke keuzes te maken.

Ooit begon Lesley in 2001 aan de opleiding MBO Bos en natuurbeheer in Velp. Ze heeft de opleiding wel afgerond maar heeft daarna verschillende functies buiten deze sector gehad. De laatste 10 jaar werkt ze in de optiekbranche. De interesse voor dier en natuur is echter altijd gebleven.

Dana van der Kraan (nr. 20)

Dana van der Kraan (1979) uit Nijmegen is jurist in de forensische psychiatrie en momenteel namens de Partij voor de Dieren algemeen bestuurslid bij waterschap Rivierenland en zal het stokje na de verkiezingen overdragen aan haar opvolger. Daarnaast is zij lid van de commissie van beroep van de Partij voor de Dieren en is zij lid van de scholengroep van Amnesty International. Samenvattend gesteld: Dana is helemaal klaar met de schending van rechten van dieren èn mensen en komt op voor de kwetsbaren en onderdrukten op onze planeet. Zij woont samen met haar kater Cassis in hartje Nijmegen en is veganist.

Gerelateerd nieuws

Dana bij Het Konkakt over schadeafhandeling Lekdijk

Het Kontakt schreef een artikel over de schadeafhandeling rondom de Lekdijk. Dana van der Kraan werd om een reactie gevraagd ...

Lees verder

Defi­ni­tieve verkie­zings­uitslag 2023

Bij de waterschapsverkiezingen van 2023 heeft de Partij voor de Dieren in Waterschap Rivierenland 41.694 stemmen (8,76%) gekr...

Lees verder