Vissterfte bij Kanaal­straat / Oude Medelse­straat in Tiel


Schrif­te­lijke vragen

17 juni 2020

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 17 juni 2020,

Betreft: Vissterfte bij Kanaalstraat / Oude Medelsestraat in Tiel

Geacht college van dijkgraaf en heemraden,

Partij voor de Dieren Rivierenland is door bezorgde burgers ervan op de hoogte gebracht dat aanhoudende droogte in combinatie met een defect pomp op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 juni heeft geleid tot het droogvallen van een sloot aan de Kanaalstraat / Oude Medelsestraat naast de Prins Bernhardsluizen in Tiel, met vissensterfte als gevolg.

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de volgende vragen voor:

 1. Klopt het dat aanhoudende droogte de oorzaak van het falen van deze pomp was?
 2. Klopt het dat deze pomp vaker defect is geraakt tijdens aanhoudende droogte (eenmaal begin mei dit jaar en eenmaal in 2019)?
 3. Klopt het dit telkens vissterfte tot gevolg had?
 4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, aangezien droogte steeds vaker voorkomt, het belangrijk is dat onze kunstwerken (inclusief pompen) die droogte aankunnen?
  1. Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat onze kunstwerken (incl. pompen) ook tijdens aanhoudende droogte goed functioneren?
  2. Zo nee, waarom niet?
 5. Deze calamiteit is op dinsdag 2 juni om 20:00 voor het eerste gemeld bij waterschap Rivierenland door bezorgde burgers. Na de initiële melding hebben burgers meerdere keren contact op moeten nemen met waterschap Rivierenland, via verschillende kanalen, waaronder een bezoek naar het hoofdkantoor in Tiel, voordat zij het gevoel kregen dat er serieus naar hen geluisterd werd. Wat vindt u daarvan?
 6. Wat vindt u ervan dat waterschap Rivierenland wél dode vissen uit het water heeft verwijderd, maar heeft geweigerd nog levende vissen naar een ander water over te plaatsen?
 7. Wat vindt u ervan dat burgers zich daardoor genoodzaakt hebben gevoeld om zelf de nog levende vissen over te plaatsen?
 8. Klopt het dat bij het kiezen van een oplossing voor deze calamiteit (vissen verplaatsen, tijdelijk een extra pomp plaatsen of reparatie van de huidige pomp afwachten) financiën een doorslaggevende rol hebben gespeeld?
  1. Zo ja, hoeveel euro per gered leven stelt waterschap Rivierenland beschikbaar om dreigende vissterfte te voorkomen?
  2. Zo nee, welke criteria heeft waterschap Rivierenland dan gehanteerd om een oplossing te kiezen en op welke wijze wordt het belang van de vis hierin meegewogen?
 9. In de op 6 augustus 2019 gepubliceerde ‘Checklist droogte en vis[1]’ van Rijkswaterstaat, worden waterbeheerders opgeroepen om een lokale checklist te ontwikkelen voor calamiteiten met (dreigende) vissterfte door aanhoudende droogte. Het document van Rijkswaterstaat bevat tevens richtlijnen voor zo’n checklist. Beschikt waterschap Rivierenland over een dergelijke checklist?
  1. Zo ja, is deze up-to-date en voldoet deze aan de richtlijnen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 10. Op de website van waterschap Rivierenland[2] staat vermeld dat burgers contact met waterschap Rivierenland kunnen opnemen via 0344 - 64 90 90 indien zij dode vissen zien. Op 4 november 2019 is tijdens de commissie watersysteem door de Partij voor de Dieren verzocht of dit meldpunt kan worden uitgebreid in gevallen van dreigende vissterfte. Op 25 november 2019 heeft de heemraad tijdens de commissie watersysteem toegezegd deze suggestie mee te nemen. Tot op heden is de website hierop niet is aangepast. Gaat u de website alsnog aanpassen?
  1. Zo ja, binnen welke termijn?
  2. Zo nee, waarom niet?

We zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Paul van Gent

Dana van der Kraan

Fractie Partij voor de Dieren

----------

[1] https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/ecologie/droogte-vis/
[2] https://www.waterschaprivierenland.nl/droogte-dat-erg/