Bodem(daling) in zicht


Motie

26 juni 2020

Conform artikel 4.3 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 26 juni 2020,

Constaterende dat:

 • Tijdens de algemeen bestuursvergadering van 21 februari, de commissievergadering watersysteem van 25 mei als ook de eerste thema-avond over het waterbeheerprogramma op 8 juni door een aanzienlijk deel van de fracties de wens is uitgesproken onderwaterdrainage niet als (enige) oplossing te zien voor het stoppen van bodemdaling in de veenweidegebieden;
 • In de keuzevariant ‘stimulerende rol’ expliciet de mogelijkheid is opgenomen dat een stimuleringsregeling voor de aanleg van onderwaterdrainage voor agrariërs wordt uitgewerkt;

Overwegende dat:

 • Onderwaterdrainage een techniek is met enerzijds potentie, maar anderzijds ook een onduidelijk lange termijn perspectief en hoge kosten[1];
 • In een advies[2] van 10 juli 2019 van de provinciaal adviseurs van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland afstand wordt genomen van het beeld van het Groene Hart als een homogeen en door landbouw gedomineerd gebied waar slechts één oplossing – peilverhoging in combinatie met drainage – mogelijk zou zijn; in plaats waarvan de provinciaal adviseurs pleiten voor een breed palet aan peilmaatregelen en ‘bouwstenen’ waarmee gezocht kan worden naar optimale combinaties van bodemtype, waterpeil en landgebruik;
 • Het eindadvies[3] ‘Niet alles kan overal’ van het Adviescollege Stikstofproblematiek van 8 juni 2020 oproept tot maatwerk in ruimtelijke inrichting en daarbij expliciet ‘natte landbouw’ in de veenweidegebieden noemt met alle verschillende voordelen die dat kan bieden;
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in Ankeveen een proef met natte teelt tegen bodemdaling is gestart, waarvoor zij zijn genomineerd voor de Waterinnovatieprijs[4];
 • Waterschap de Dommel samen met agrarisch ondernemers naar mogelijkheden zoekt voor nieuwe teelten op nattere landbouwgronden[5] met Europese subsidies van CarbonConnects[6];
 • Ruimtelijke indeling een bevoegdheid van de provincie is, maar dit waterschap vanuit onze rol als kennispartner in waterzaken wel mee moet praten over het onderwerp bodemdaling;

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

 • Samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht te onderzoeken welke mogelijkheden, naast onderwaterdrainage, er bestaan om bodemdaling tegen te gaan;
 • Natte teelt expliciet als mogelijkheid op te nemen in zo’n onderzoek;
 • Voor het vaststellen van het Waterbeheerprogramma, hierover aan het algemeen bestuur terug te koppelen;
 • De rollen die waterschap Rivierenland kan vervullen inzake bodemdaling, aan te passen op basis van de uitkomsten van dit onderzoek;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dana van der Kraan – Fractie Partij voor de Dieren
Jan Opschoor – Fractie 50PLUS
Stefan Daamen – Fractie AWPenLRR

----------
[1] https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24684
[2] https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Juli_2019/Advies_PARK_maak_van_Groene_Hart_gevarieerd_landschap
[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal
[4] https://www.waterinnovatieprijs.nl/inschrijving/natte-teelt/
[5] https://www.dommel.nl/natte-landbouw-het-dommelgebied
[6] https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cconnects-carbon-connects/

Status

Aangehouden