Aanpak reductie bodem­daling veen­wei­de­ge­bieden


Motie

25 september 2020

Conform artikel 4.3 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 25 september 2020,

Constaterende dat:

 • Op 3 september de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het rapport ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’[1] heeft uitgebracht waarin wordt gesteld “Kortom, voortgaan op het pad van ontwatering, met aanhoudende bodemdaling en CO2-uitstoot tot gevolg, is op de lange termijn economisch, ecologisch en maatschappelijk onverantwoord.” (p. 5);
 • In dit rapport wordt gesteld dat een echte omslag nodig is in het denken over de relatie tussen grondwaterpeilen, oppervlaktewaterpeilen, peilbeheer, bodemdaling en landgebruik;
 • Het rapport ook benadrukt dat landbouw in het veenweidegebied moet blijven, maar dat een aangepaste bedrijfsvoering nodig en mogelijk is, ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief;
 • Het rapport waterschappen aanbeveelt bodemdaling nadrukkelijker te betrekken bij peilbesluiten, waarbij maatwerk nodig is, inspelend op de specifieke bodemopbouw en te anticiperen op hun veranderende rol;
 • Het rapport aanbeveelt regionale uitvoeringstafels te organiseren met gemeenten, terreinbeheerders, natuurorganisaties en grondgebruikers;
 • Het gewenst is de uitvoeringstafel Alblasserwaard/Vijfherenlanden te starten ter begeleiding van de voorbereiding van de in 2022, conform de op 26 juni j.l. besloten Roadmap, vast te stellen peilbesluiten;

Overwegende dat:

 • Verdere bodemdaling in veenweidegebieden volgens een aanbeveling van de RLI in 2030 met 50% moet zijn gereduceerd;
 • De Watervisie 2050 in de teksten over peilbeheer en bodemdaling nog niet anticipeert op veranderingen die dit rapport aanbeveelt en het te kort dag is om nog een inhoudelijke discussie hierover te voeren die recht doet aan de complexiteit van de problematiek;

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

 • Zich te vergewissen van de inhoud van dit rapport;
 • Zo snel mogelijk, en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021, een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor te leggen over hoe het waterschap zal omgegaan met de conclusies en aanbevelingen van dit rapport;
 • In dit voorstel het inrichten van een regionale uitvoeringstafel voor de Alblasserwaard met medeoverheden en belanghebbenden te concretiseren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren
Jean Buskens – Fractie Partij van de Arbeid

-------
[1] https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_stop_bodemdaling_in_veenweidegebieden_-_def.pdf

Status

Ingetrokken na toezegging door het College van Dijkgraaf en Heemraden