Droogte, zoet­wa­ter­voor­ziening en hitte­stress


Motie vreemd

22 mei 2020

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 22 mei 2020,

Overwegende dat:

  • 2018 was een droog jaar, 2019 een jaar met droogterecords. 2020 lijkt, volgens sommige verwachtingen, nog droger te worden. In ons rivierenland heeft droogte grote impact op biodiversiteit, landbouw en leefbaarheid.
  • Voor de klimaatadaptatie is er veel aandacht voor wateroverlast. De uitdagingen die onze aanpak ter voorbereiding op de klimaatadaptatie behelst, moeten meer integraal benaderd worden waarbij men zich meer moet richten op droogte en zoetwatervoorziening, zo ook hittestress en lage rivierstanden.
  • Deze aspecten manifesteren zich al in het huidige klimaat maar zullen knelpunten worden in de (recente) toekomst die beleidskeuzes verlangen van het waterschap.
  • Door de verscheidenheid van bodemgesteldheid binnen waterschap Rivierenland maatwerk wordt gevraagd om deze aspecten het hoofd te bieden.
  • Zoetwatervoorziening in vergelijking tot droogte en hittestress niet is opgenomen in het beleid van klimaatadaptatie.
  • Zoetwatervoorziening voorwaarde scheppend faciliteert ter bestrijding van droogte en hittestress.

Verzoekt het college:

  • om meer aandacht en prioriteit te geven aan droogte, zoetwatervoorziening en hittestress en de maatregelen die het waterschap kan nemen,
  • met de samenwerkende partners gezamenlijk op te trekken om maatregelen en gebiedsgerichte mogelijkheden voor deze problematiek uit te werken,
  • deze aandacht en prioriteit over droogte, zoetwatervoorziening en hittestress prominent in het waterbeheerprogramma te laten landen,
  • en het Algemeen Bestuur te informeren en mee te nemen in de mogelijkheden die zoetwatervoorziening heeft ter bestrijding van droogte en hittestress en toe te lichten welke financiële investeringen hiervoor noodzakelijk zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Michiel Alexander de Raaf, namens de fractie Water Natuurlijk
Bas de Groot, namens de fractie SGP/CU
Roelof van Loenen Martinet, namens de fractie natuurterreinbeheerders
Jan Bikker, namens de fractie ongebouwd
Jean Buskens, namens de fractie Partij van de Arbeid
Paul van Gent, namens de fractie Partij voor de Dieren
Hannie Visser – Kieboom, namens de fractie CDA

Status

Unaniem aangenomen.

Interessant voor jou

Het beestje bij de naam noemen

Lees verder

Vissterfte bij Kanaalstraat / Oude Medelsestraat in Tiel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer