Het beestje bij de naam noemen


Motie

22 mei 2020

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 22 mei 2020,

Constaterende dat:

  • Het Plan van Aanpak ‘Muskusrat terugdringen tot de landsgrens’ het praktische startschot geeft voor het streven naar een nagenoeg nulstand van de muskusrat in Nederland;
  • Hiermee niet langer sprake is van ‘beheer’ (het in stand houden van een gewenst populatieniveau), maar van ‘bestrijding’ (het verwijderen van een populatie);
  • Waterschap Rivierenland in haar communicatie over muskus- en beverratten inconsistente en onduidelijke woordkeuzes hanteert, waarbij de termen ‘beheer’ en ‘bestrijding’ door elkaar worden gebruikt en er enkel gesproken wordt over ‘vangen’ zonder dat het vervolg duidelijk wordt gemaakt[i];

Overwegende dat:

  • Binnen Waterschap Rivierenland een ambtelijk traject ‘Helder’ loopt dat als doel heeft om de communicatie duidelijker te maken;
  • De omgevingswet heldere, begrijpbare taal van overheden verlangt[ii];
  • Zowel de rijksoverheid als andere decentrale overheden sinds een jaar of twee via het initiatief ‘Direct Duidelijk’ werken aan heldere overheidscommunicatie[iii];
  • De Aquo-woordenlijst, het ‘waterwoordenboek’, ook spreekt over muskusrattenbestrijding[iv];

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

  • Duidelijk te communiceren over muskus- en beverratten in termen van ‘bestrijding’ in plaats van ‘beheer’ en van ‘vangen en doden’ in plaats van enkel ‘vangen’;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren

-----

[i] Voor voorbeelden zie ‘De Jaarraportage vangstontwikkeling 2019’ die voor de Commissie Waterveiligheid van maandag 25 mei geagendeerd staat, maar ook de eigen website.
[ii] https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/schrijfwijzer/
[iii] https://directduidelijk.nl/sites/default/files/2018-10/direct-duidelijk-visietekst.pdf
[iv] https://www.aquolex.nl/html5/?id=25055&type=term

Status

Ingetrokken na toezegging van het college van dijkgraaf en heemraden

Inhoudsopgave