Het beestje bij de naam noemen


Motie

22 mei 2020

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 22 mei 2020,

Constaterende dat:

  • Het Plan van Aanpak ‘Muskusrat terugdringen tot de landsgrens’ het praktische startschot geeft voor het streven naar een nagenoeg nulstand van de muskusrat in Nederland;
  • Hiermee niet langer sprake is van ‘beheer’ (het in stand houden van een gewenst populatieniveau), maar van ‘bestrijding’ (het verwijderen van een populatie);
  • Waterschap Rivierenland in haar communicatie over muskus- en beverratten inconsistente en onduidelijke woordkeuzes hanteert, waarbij de termen ‘beheer’ en ‘bestrijding’ door elkaar worden gebruikt en er enkel gesproken wordt over ‘vangen’ zonder dat het vervolg duidelijk wordt gemaakt[i];

Overwegende dat:

  • Binnen Waterschap Rivierenland een ambtelijk traject ‘Helder’ loopt dat als doel heeft om de communicatie duidelijker te maken;
  • De omgevingswet heldere, begrijpbare taal van overheden verlangt[ii];
  • Zowel de rijksoverheid als andere decentrale overheden sinds een jaar of twee via het initiatief ‘Direct Duidelijk’ werken aan heldere overheidscommunicatie[iii];
  • De Aquo-woordenlijst, het ‘waterwoordenboek’, ook spreekt over muskusrattenbestrijding[iv];

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

  • Duidelijk te communiceren over muskus- en beverratten in termen van ‘bestrijding’ in plaats van ‘beheer’ en van ‘vangen en doden’ in plaats van enkel ‘vangen’;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren

-----

[i] Voor voorbeelden zie ‘De Jaarraportage vangstontwikkeling 2019’ die voor de Commissie Waterveiligheid van maandag 25 mei geagendeerd staat, maar ook de eigen website.
[ii] https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/schrijfwijzer/
[iii] https://directduidelijk.nl/sites/default/files/2018-10/direct-duidelijk-visietekst.pdf
[iv] https://www.aquolex.nl/html5/?id=25055&type=term

Status

Ingetrokken na toezegging van het college van dijkgraaf en heemraden

Inhoudsopgave

Interessant voor jou

Bomen Landgoed Hemmen

Lees verder

Droogte, zoetwatervoorziening en hittestress

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer