Bomen Landgoed Hemmen


Schrif­te­lijke vragen

21 januari 2020

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 21 januari 2019

Betreft: Bomen Landgoed Hemmen

Geacht college van dijkgraaf en heemraden,

Op 14 januari 2020 verscheen in De Gelderlander een artikel over de kap van twee kerngezonde, eeuwenoude eiken door waterschap Rivierenland: een betreurenswaardige gebeurtenis. Uit navraag blijkt dat deze eiken eigendom zijn van Landgoed Hemmen en dat dit ook blijkt uit het kadaster (dat uiteraard openbaar is). Deze informatie zou dus ook bekend moeten zijn bij waterschap Rivierenland.

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de volgende vragen voor:

 1. Hoe kon het gebeuren dat waterschap Rivierenland wel een omgevingsvergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Overbetuwe, maar geen toestemming heeft gevraagd aan de eigenaar van Landgoed Hemmen?
 2. Wat was opgenomen in de door de gemeente Overbetuwe toegekende omgevingsvergunning?
 3. Uit het artikel volgt dat een alternatief voorhanden was.
  1. Welk alternatief bestond er?
  2. Kunt u motiveren aan de hand van concrete criteria/afwegingen waarom niet voor dit alternatief is gekozen?
  3. Zijn de door het waterschap Rivierenland te hanteren criteria/afwegingen schriftelijk vastgelegd in werkwijzen en zo ja, welke?
 4. Hoe gaat u borgen dat dergelijke fouten niet meer zullen plaatsvinden?
 5. Gaat u de onherstelbare schade compenseren?
  1. Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja, hoe (bijvoorbeeld door het terug planten van twee eiken)?

We zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dana van der Kraan
D.vander.Kraan@wsrl.nl

Fractie Partij voor de Dieren