Veilig­heids­marges voor ener­ge­tische tegen­vallers


Amen­dement

27 september 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 27 september 2019,

Gehoord de discussie over Procesvoorstel en kader voor bestuurlijke besluitvorming Regionale Energie Strategie;

Constaterende dat:

  • In de strategienotitie energie uit 2015 voor het behalen van de doelstelling 40% duurzame energie in 2020, een plan wordt opgesteld voor 45% duurzame energie in 2020 “[…] als ‘verzekering’ om eventuele energetische tegenvallers van alle andere geplande maatregelen op te vangen.”;
  • De regionale energiestrategieën moeten optellen tot een landelijke reductie van CO2-uitstoot van 49% ten op zichtte van 1990;
  • RES-regio’s Arnhem Nijmegen en Rivierenland beide ook een veiligheidsmarge gebruiken en 55% reductie in 2030 aanhouden;

Overwegende dat:

  • Een doelstelling van 55% in plaats van 49% vergelijkbaar is met de veiligheidsmarge die WSRL in haar eigen energiestrategie hanteert;
  • Het niet-halen van klimaatdoelstellingen extreem negatieve gevolgen heeft voor alle inwoners van Rivierenland en de rest van de planeet, mens en dier;

Besluit:

  • Op bladzijde 6 van de adviesnota aan de tekst “De aanbieding […] 49% CO2 reductie.” toe te voegen “Waterschap Rivierenland ziet erop toe dat in iedere RES veiligheidshalve in wordt gezet op een reductie van 55% om eventuele energetische tegenvallers op te kunnen vangen.”

Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

50PLUS, AWP/LRR, CDA, Bedrijven, Ongebouwd, Natuurterreinbeheerders, PvdA, SGP/CU, VVD, Water Natuurlijk

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Herijking energiestrategie

Lees verder

Participatie door natuurbeschermingsorganisaties bij dijkversterkingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer