Parti­ci­patie door natuur­be­scher­mings­or­ga­ni­saties bij dijk­ver­ster­kingen


Amen­dement

27 september 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 27 september 2019,

Gehoord de discussie over de Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen 2019;

Constaterende dat:

  • In de Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen 2019 (hierna: de ontwerpuitgangspunten) op pagina 13 onder kopje 6 (participatie) staat vermeld dat “Waterschap Rivierenland wil het ontwikkelen van een dijkversterkingsontwerp niet alleen aan beroepsdeskundigen overlaten.”;
  • Bij de opsomming wie er wordt opgeroepen actief bij te dragen genoemd worden “mede-overheden, bedrijven en (dijk)bewoners […]”, en “[…] het maatschappelijk middenveld en (belangen)organisaties die in een gebied opereren.” en ook “[…] netbeheerders van kabels en leidingen en andere beheerders van objecten […]”;
  • Tijdens de Commissie Waterveiligheid op 2 september jl. de vraag “[…] worden er natuurbeschermers of -organisaties, ecologen betrokken in het kader van participatie […]?” door de heemraad is beantwoord met “[…] het geluk wil dat we ook heel veel ecologen in dienst hebben die dagelijks meekijken met onze dijken, dus die letten daar al op en die worden ook meegenomen dus die kunnen ook participeren in die dijktrajecten.”;

Overwegende dat:

  • Ecologen in dienst van het waterschap te scharen vallen onder de categorie “beroepsdeskundigen”;
  • Onder de huidige term “(belangen)organisaties die in een gebied opereren” dus niet wordt verstaan organisaties die de belangen van de natuur behartigen;
  • Het wél wenselijk is om de belangen van de natuur mee te wegen en te laten behartigen door onafhankelijke (lokale) natuurbeschermingsorganisaties;

Besluit:

  • Op pagina 13 onder kopje 6 (participatie) van de ontwerpuitgangspunten na ‘Dit geldt in het bijzonder ook voor het maatschappelijk middenveld en (belangen)organisaties’ de tekst ‘(waaronder natuurbeschermingsorganisaties)’ toe te voegen.

Dana van der Kraan – Fractie Partij voor de Dieren

Status

Ingetrokken na toezegging van het College van Dijkgraaf en Heemraden