Herijking ener­gie­stra­tegie


Amen­dement

27 september 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 27 september 2019,

Gehoord de discussie over Procesvoorstel en kader voor bestuurlijke besluitvorming Regionale Energie Strategie;

Constaterende dat:

  • In de strategienotitie energie van 2015 wordt voorgeschreven dat "De productie van het waterschap […] kleiner dan of gelijk [is] aan het energiegebruik van het waterschap";
  • Het Klimaatakkoord (p. 218) echter aankondigt dat de Rijksoverheid nieuwe wetgeving in voorbereiding heeft “[waarbij] uitgangspunt [is] dat de waterschappen de bevoegdheid hebben om meer duurzame energie te produceren dan zij zelf verbruiken en dat zij de lasten en baten van deze investeringen kunnen toerekenen aan hun heffingen. Dit moet het mogelijk maken dat zij op termijn klimaatneutraal kunnen worden.”;

Overwegende dat:

  • Deze tegenstrijdigheid het noodzakelijk maakt om onze strategienotitie energie 2015 te herzien;

Besluit:

  • Op bladzijde 3 van de adviesnota na “[…] van het Waterbeheerprogramma 2016-2021.” de tekst “Onze energiestrategie dient herzien te worden om beter aan te sluiten op het klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën.” toe te voegen;
  • Op bladzijde 7 van de adviesnota de tekst “Afhankelijk van onze bijdrage aan de RES is een mogelijke herijking van onze rol in deze energietransitie en de huidige energiestrategie noodzakelijk” te wijzigen in “Een herijking van onze energiestrategie in samenhang met het klimaatakkoord en de regionale energiestrategie is noodzakelijk.”;

Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren

Status

Ingetrokken na toezegging van College van Dijkgraaf en Heemraden