Natuur­or­ga­ni­saties betrekken bij de RES


Amen­dement

27 september 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 27 september 2019,

Gehoord de discussie over Procesvoorstel en kader voor bestuurlijke besluitvorming Regionale Energie Strategie;

Constaterende dat:

 • “[…] De verantwoordelijkheid voor totstandkoming van de RES […],” volgens het Klimaatakkoord (p. 214) hoort te liggen bij “werkstructuren gevormd [door] de decentrale overheden samen met de (regionale) netbeheerder(s), het bedrijfsleven en een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties […]”, eventueel aangevuld met “[…] woningcorporaties of andere initiatiefnemers […]”;
 • De voorliggende startnotities van de zes RES-regio’s waar Waterschap Rivierenland deel van uitmaakt, werkstructuren van wisselende samenstellingen beschrijven, waarbij;
  • RES Alblasserwaard overheden, netbeheerder, bedrijfsleven, wél woningcorporaties, maar géén maatschappelijke organisaties betrekt;
  • RES Arnhem Nijmegen enkel overheden en netbeheerder betrekt, maar niet bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties;
  • RES Drechtsteden overheden, netbeheerder, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrekt, maar géén van deze maatschappelijke organisaties natuurbescherming ten doel heeft;
  • RES Rivierenland overheden, netbeheerder, bedrijfsleven, wél woningcorporaties, maar géén maatschappelijke organisaties betrekt;
  • RES U16 enkel overheden en netbeheerder betrekt, maar niet bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties;
  • RES West-Brabant overheden en netbeheerder betrekt en een flexibele zetel voor woningcorporaties beschikbaar stelt, maar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties niet betrekt;
 • Slechts één van deze zes RES-regio’s alle verplichte stakeholders betrekt;

Overwegende dat:

 • Het plaatsen van windmolens ernstige effecten kan hebben voor dieren zoals vleermuizen en trekvogels;
 • Zonneparken, indien op de juiste plaats en manier aangelegd, positieve effecten kunnen hebben op biodiversiteit en kunnen leiden tot toename van insecten en weidevogels, terwijl wanneer slecht aangelegd, zonneparken juist enorm schadelijk kunnen zijn voor deze toch al kwetsbare diersoorten;
 • De biodiversiteitscrisis een nagenoeg even grote bedreiging vormt voor het leven op aarde zoals wij dat kennen als de klimaatcrisis en het eerste niet mag lijden onder een oplossing voor het tweede;
 • De huidige samenstelling van de werkstructuren geen maatschappelijke organisaties bevatten die de intrinsieke waarde van natuur en bovenstaande overwegingen meewegen;

Besluit:

 • Op bladzijde 6 van de adviesnota aan de tekst “In het RES-proces zijn minimaal de drie decentrale overheden betrokken. In iedere RES-regio wordt een eigen afweging gemaakt om andere partijen/stakeholders in het proces te betrekken.” toe te voegen “Waterschap Rivierenland ziet erop toe dat in iedere RES-werkstructuur een evenwichtige verhouding tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wordt betrokken, waarbij in het bijzonder natuurbeschermingsorganisaties uitgenodigd worden deel te nemen om hun unieke kennis bij te dragen. Wanneer het waterschap zich laat vertegenwoordigen door een collega-waterschap worden zij expliciet op deze verantwoordelijkheid gewezen."

Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren Rivierenland

Status

Ingetrokken na toezegging door het College van Dijkgraaf en Heemraden