Ieders belang als uitgangspunt in het Water­be­heer­pro­gramma


Amen­dement

27 september 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 27 september 2019,

Gehoord de discussie over de startnotitie Waterbeheerprogramma 2022-2027;

Constaterende dat:

  • In de startnotitie Waterbeheerprogramma 2022-2027 (hierna: de startnotitie) op pagina 4 de ‘uitgangspunten inhoudelijk’ hoofdzakelijk van financiële aard zijn;
  • In het Bestuursakkoord op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2019 – 2023 (hierna: het bestuursakkoord) onder het kopje ‘Bestuurscultuur’ expliciet staat vermeld met ‘Oog voor belangen van mens en dier, voor ondernemers en overige stakeholders’.
  • De heemraad op advies van de commissie ook “nadrukkelijke aandacht” wil geven aan flora en fauna in het Waterbeheerprogramma;
  • De heemraad hier desondanks geen expliciet uitgangspunt in de startnotitie van maakt;

Overwegende dat:

  • Er een substantieel verschil zit tussen aandacht geven aan een onderwerp en een onderwerp a priori als uitgangspunt meenemen in een proces;
  • Uitgangspunten in karakter helder en toetsbaar zijn;
  • Het van groot belang is dat de belangen van mensen én dieren én ondernemers én overige stakeholders expliciet worden meegewogen in het Waterbeheerprogramma;

Besluit:

  • Op pagina 4 van de bijlage bij de startnotitie aan de ‘uitgangspunten inhoudelijk’ toe te voegen als extra uitgangspunt “We hebben oog voor belangen van mens en dier, voor ondernemers en overige stakeholders.”

Dana van der Kraan – Fractie Partij voor de Dieren Rivierenland

Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

50PLUS, AWP/LRR, CDA, CU/SGP, Bedrijven, Natuurterreinbeheerders, Ongebouwd, PvdA, VVD, Water Natuurlijk