Herziening kosten­toe­deling


Motie

21 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland in vergadering bijeen op 21 juni 2019

Overwegende:

 • dat het College van Dijkgraaf en Heemraden een voorstel tot Herziening Kostentoedeling heeft voorgelegd
 • dat daarin o.m. wordt voorgesteld de kosten van kwijtschelding rechtstreeks toe te rekenen aan de categorie ingezetenen
 • dat het Bestuursakkoord vernoemd dat "één van de aspecten die zal worden nagegaan is of het in enige mate laten betalen door de ingezetenen voor de kwijtschelding kan bijdragen aan de genoemde evenwichtige verdeling van lasten".
 • dat de in de nota van beantwoording toegevoegde schema's op termijn (aanslagen 2020 en daarna) weinig verschillen tonen en nauwelijks verbetering/verschillen in verdeling optreden
 • dat bij toewijzing kwijtschelding aan ingezetenen een onverantwoorde stijging vooral bij huishoudens huurwoning plaatsvindt
 • dat het principe veroorzaker betaalt nog steeds niet inzichtelijk is
 • dat slechts 3 van de 21 Waterschappen kwijtschelding toepassen

Besluit:

 • de kwijtscheldingsmethodiek te laten zoals het is
 • bij voldoende inzicht in de relatie tussen veroorzaker en degenen die de kosten betalen dit onderwerp weer te agenderen
 • of zoveel eerder te bespreken in het kader van mogelijke Herziening Belastingstelsel
 • het voorliggende voorstel zodanig te wijzigen dat de betreffende bullets 'kwijtschelding rechtstreeks toerekenen worden verwijderd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie 50PLUS Partij
Jan Opschoor
Theo Weijers

Fractie Partij voor de Dieren
Paul van Gent

21 juni 2019

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS

Status

CDA, Natuurterreinbeheerders, Ongebouwd, PvdA, SGP/ChristenUnie, VVD/AWP, Water Natuurlijk

Interessant voor jou

Genderneutraal taalgebruik in het Reglement van Orde voor adviescommissies

Lees verder

Ieders belang als uitgangspunt in het Waterbeheerprogramma

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer