Gender­neu­traal taal­ge­bruik in het Reglement van Orde voor advies­com­missies


Amen­dement

21 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 21 juni 2019,

Constaterende dat:

  • momenteel 8 van de 30 leden van het algemeen bestuur vrouw zijn en dit een significante onderrepresentatie betreft (χ2(1)=5.64, p<.05);
  • in het concept Reglement van Orde met mannelijke voornaamwoorden wordt verwezen naar personen die niet noodzakelijk man zijn;

Overwegende dat:

  • in het overleg fractievoorzitters/dijkgraaf van 11 juni, breed draagvlak bestond voor het vervangen van mannelijke voornaamwoorden voor meer inclusieve terminologie, maar dit niet consequent is doorgevoerd;
  • het gebruik van de variant waarin twee geslachtsaanduidingen gebruikt worden, zoals “hij/zij”, “zijn/haar”, en “hem/haar”, personen met een non-binaire genderidentiteit en intersekse personen uitsluiten, en het dus beter is om expliciete geslachtsaanduiding te vermijden;

Besluit:

  • bij artikel 1.3 lid 11 de tekst “[…] niet houdt of heeft gehouden aan zijn/haar plicht tot naleving van dit reglement […]” te wijzigen in “[…] niet houdt of heeft gehouden aan de plicht tot naleving van dit reglement […]”;
  • bij artikel 2.4 lid 3 de tekst “[…] op een door hem te bepalen moment […]” te wijzigen in “[…] op een door de voorzitter te bepalen moment […]”;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent

Fractie Partij voor de Dieren Rivierenland

Status

Overgenomen