Gender­neu­traal taal­ge­bruik in het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur


Amen­dement

21 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland in vergadering bijeen op 21 juni 2019,

Constaterende dat:

 • momenteel 8 van de 30 leden van het algemeen bestuur vrouw zijn en dit een significante onderrepresentatie betreft (χ2(1)=5.64, p<.05);
 • in het concept Reglement van Orde met mannelijke voornaamwoorden wordt verwezen naar personen die niet noodzakelijk man zijn;

Overwegende dat:

 • in het overleg fractievoorzitters/dijkgraaf van 11 juni, breed draagvlak bestond voor het vervangen van mannelijke voornaamwoorden voor meer inclusieve terminologie, maar dit niet consequent is doorgevoerd;
 • het gebruik van de variant waarin twee geslachtsaanduidingen gebruikt worden, zoals “hij/zij”, “zijn/haar”, en “hem/haar”, personen met een non-binaire genderidentiteit en intersekse personen uitsluiten, en het dus beter is om expliciete geslachtsaanduiding te vermijden;

Besluit:

 • bij artikel 1.4 lid 5 de tekst “[…] een lid van het algemeen bestuur uit zijn fractie aanwijzen, dat de fractievoorziter bij zijn afwezigheid […]” te wijzigen in “[…] een lid van het algemeen bestuur uit eigen fractie aanwijzen, dat de fractievoorziter bij afwezigheid […]”;
 • bij artikel 2.1 lid 3 de tekst “[…] waarin het lid zijn functie kan aanvaarden […]” te wijzigen in “[…] waarin het lid de functie kan aanvaarden […]”;
 • bij artikel 3.7 de tekst “[…] brengt bij de stemmingen als eerste zijn stem uit […]” te wijzigen in “[…] brengt bij de stemmingen als eerste een stem uit […]”;
 • bij artikel 3.13 lid 2 de tekst “[…] het recht zijn stemgedrag te motiveren.” te wijzigen in “[…] het recht om eigen stemgedrag te motiveren.”;
 • bij artikel 3.14 lid 2 de tekst “[…] en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.” te wijzingen in “[…] en gedragen zich naar de aanwijzingen van de dijkgraaf.”’;
 • bij artikel 5.3 lid 3 de tekst “[…] verplicht zijn stem uit te brengen.” te wijzigen in “[…] verplicht een stem uit te brengen.”;
 • bij artikel 5.3 lid 4 de tekst “[…] bij het uitbrengen van zijn stem heeft vergist […]” te wijzigen in “[…] bij het uitbrengen van een stem heeft vergist […]”;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent

Fractie Partij voor de Dieren Rivierenland

Status

Overgenomen