Toegan­ke­lijkheid verslag­legging voor mensen met een auditieve beperking in het Reglement van Orde voor advies­com­missies


Amen­dement

21 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 21 juni 2019,

Constaterende dat:

  • 14% van de Nederlands een lichte tot ernstige auditieve beperking heeft (zgn. “doof of slechthorend”), dat dit circa 100.000 inwoners van Waterschap Rivierland betreft;
  • digitale verslaglegging voor een deel van deze inwoners niet toegankelijk is;

Overwegende dat:

  • in het overleg fractievoorzitters/dijkgraaf van 11 juni, breed draagvlak bestond voor het aanbieden van transcriptie op aanvraag voor deze inwoners, maar deze wijziging niet is doorgevoerd;

Besluit:

  • bij artikel 1.7 lid 2 na de huidige tekst “Datgene wat tijdens de vergadering wordt besproken, wordt vastgelegd met digitale opnamen. Het digitale bestand geldt als verslag van de vergadering.” de volgende tekst toe te voegen “Op gemotiveerd verzoek, bijvoorbeeld door inwoners met een auditieve beperking, wordt een transcriptie van dit digitale bestand beschikbaar gesteld.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent

Fractie Partij voor de Dieren Rivierenland

Status

Overgenomen

Interessant voor jou

Toegankelijkheid verslaglegging voor mensen met een auditieve beperking in het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur

Lees verder

Genderneutraal taalgebruik in het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer