Veenoxi­datie heeft een antro­pogene component


Amen­dement

26 november 2021

Conform artikel 4.4 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 26 november 2021,

Gehoord de discussie over het Definitief Waterbeheerprogramma 2022-2027;

Constaterende dat:

 • Er in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 wordt gesproken over “natuurlijke achtergrondconcentraties van nutriënten”;

 • Uit beantwoording van de technische vragen blijkt dat deze natuurlijke achtergrondconcentraties wordt gedefinieerd als “[...] de natuurlijke nalevering van nutriënten uit de bodem, zoals bij veenoxidatie”;

 • Het waterschap nalevering uit de bodem door veenoxidatie dus schaart onder natuurlijke in plaats van antropogene nutriëntenbronnen;

Overwegende dat:

 • Veengebieden nutriënten emitteren zoals stikstof als gevolg van veenoxidatie;

 • Veenoxidatie het bodemchemische proces is van afbraak van organische stof door bodemleven;

 • Oxidatie van veen in meer dan 90% van de gevallen aeroob plaatsvindt door contact met zuurstof;

 • Een intact veensysteem van nature vaak onder water staat en dus anaeroob is en geen actief aeroob bodemleven heeft [1];

 • De waterstand dus van invloed is op de afgifte van nutriënten aan het oppervlaktewater in veensystemen;

 • Wij de waterpeilen kunstmatig verlagen [2] wat een antropogene handeling is;

 • Het scharen van “nalevering van nutriënten uit de bodem, zoals bij veenoxidatie” onder natuurlijk in plaats van antropogeen proces onder bovenstaande overwegingen onjuist is;

 • De tekst “natuurlijke achtergrondconcentraties van nutriënten” suggereert dat er geen antropogene keuze vooraf gaat aan de resulterende bodemchemische processen;

Besluit:

 • Op bladzijde 118 van document ‘Waterbeheerprogramma 2022-2027’ in de tekst “Er is bij het bepalen van doelen rekening gehouden met de aanwezigheid van natuurlijke achtergrondconcentraties van nutriënten.” het woord “natuurlijke” te verwijderen.

Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren

------

Bronnen:

[1] Klimaatmaatregelen in het veenweidegebied in relatie tot biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit - Een inventarisatie van effecten. - Pijlman, J. et al. 2020 Louis Bolk Instituut
[2] Peilbesluit Alblasserwaard https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR333778/4 en peilbesluit Vijfheerenlanden https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298911/1

Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk, Natuurterreinbeheerders, PvdA, 50PLUS, AWPenLRR, Doude van Troostwijk (Bedrijven), Gremmen (Ongebouwd)

Tegen

CDA, VVD, SGP/CU, Bikker (Ongebouwd), De Graaf-Groeneveld (Ongebouwd), De Haan (Ongebouwd), Harbers (Bedrijven), De Peuter (Bedrijven)