Gastvrije Waaldijk


Motie Vreemd

7 oktober 2022

Conform artikel 4.3 lid 5 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 7 oktober 2022,

Constaterende dat:

 • Er onder sommige burgers onvrede bestaat over de inrichting van de Gastvrije Waaldijk en over hoe de participatie daarover is verlopen;

 • Het college in haar memo van 6 september 2022 uitlegt dat bewoners “andere verwachtingen” hadden over de inrichting van de dijk dan bestuurders van gemeente, provincie én waterschap (namelijk “auto te gast” en “de fietser als hoofdgebruiker”) [1];

 • Dit waterschap nota bene zelf de inrichting met deze termen heeft omschreven (in de MER [2], in nieuwsberichten op de website [3], en in een promofilmpje [4]).

Overwegende dat:

 • De rol die het waterschap in dit project heeft opgepakt verder reikte dan sec vereist was (in feite waren vooral de betrokken gemeenten aan zet);

 • Veel leden van de commissie waterveiligheid op 19 september zich kritisch hebben geuit over de gang van zaken, met specifieke kritiekpunten als:

  • Gezien alle uitingen van het waterschap zelf is het begrijpelijk dat bewoners het gevoel hebben op het verkeerde been te zijn gezet;

  • Participatie betekent niet dat iedereen zijn zin krijgt, maar op z’n minst moeten bewoners zich gehoord voelen;

  • Door de grote rol die we hebben aangemeten, kunnen we niet alle verwachtingen waarmaken, omdat we uiteindelijk niet overal over gaan;

  • We moeten geen zaken onderhevig laten zijn aan participatie, als we al weten welke kant we uitgaan;

  • Het is treurig dat de hersteloperatie die we in gang hebben gezet na de mislukte participatie, ook is mislukt;

  • We hebben verkeerde en te hoge verwachtingen gewekt, dat is onhandig en onzorgvuldig van het waterschap geweest;

 • Ook de heemraad gaf aan dat participatie “niet vlekkeloos” is verlopen, dat de communicatie rondom het project “ongelukkig” is geweest en bij meekoppelkansen over een lang traject “het niet weer op deze manier te willen doen”;

 • Het college in haar memo van 6 september over de stand van zaken Gastvrije Waaldijk deelde reeds voor de zomer te hebben geconstateerd “dat het participatieproces beter had gekund c.q. dat fouten zijn gemaakt”;

 • Er naar aanleiding van dit project en deze participatie nog geen concrete verbeterpunten voor de toekomst zijn geformuleerd.

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om:

 • Met een zelfkritische houding na te denken over de rol van het waterschap in de ontstane situatie en de gang van zaken die daartoe heeft geleid, daarbij de kritiek te betrekken die partijen en inwoners hebben geuit op het participatietraject en hen actief om verbeterpunten te vragen, en de lessons learned terug te koppelen aan het algemeen bestuur.

Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren
Nanette Reitsma – Fractie VVD

------

Bronnen:

[1] https://rivierenland.notubiz.nl/document/11811307/1/5_Oplegmemo+Gastvrije+Waaldijk
[2] https://rivierenland.notubiz.nl/document/10026873/1 en https://rivierenland.notubiz.nl/document/9458920/2
[3] https://www.waterschaprivierenland.nl/dijk-tussen-gorinchem-en-nijmegen-wordt-gastvrije-waaldijk
[4] https://www.youtube.com/watch?v=QutRmCFX0cE


Status

Overgenomen

Interessant voor jou

Aanhouden bomenkap Tiel-Waardenburg

Lees verder

Jacht op de bever geopend

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer