Aanhouden bomenkap Tiel-Waar­denburg


Motie

1 juli 2022

Conform artikel 4.3 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 1 juli 2022,

Constaterende dat:

  • Binnen het ruimtebeslag van dijkversterkingstraject Tiel-Waardenburg in principe ca 2050 bomen vanuit uitvoerbaarheid en dijkveiligheid gekapt moeten worden[1];
  • Ten aanzien van deze voorgenomen bomenkap op dit moment nog een beroepszaak aanhangig is bij de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State;
  • De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beoordeelt of het besluit tot de bomenkap rechtmatig is en of alle belangen wel zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen[2];
  • De uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bindend is;

Overwegende dat:

  • De voorgenomen bomenkap vanaf augustus 2022 zal plaatsvinden;
  • Onduidelijk is wanneer de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak zal doen;
  • Indien de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de bomenkap onrechtmatig is en de bomenkap reeds (deels) heeft plaatsgevonden, dit onnodige nadelige gevolgen met zich meebrengt (vanuit het oogpunt van natuur als ook vanuit financieel oogpunt);

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

  • De kap van de 2050 bomen aan te houden tot de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de aanhangige beroepszaak;
  • In afwachting van de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een overzicht aan het Algemeen Bestuur te verstrekken van de mogelijkheden van gefaseerde kap van de 2050 bomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dana van der Kraan, namens de fractie Partij voor de Dieren

------

[1] Pagina 160 Projectplan Waterwet Ti-Wa

[2] https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

50PLUS, Bedrijven, CDA, Natuurterreinbeheerders, Ongebouwd, PvdA, SGP/ChristenUnie, VVD, Water Natuurlijk

Interessant voor jou

Stemverklaring solidariteitsregeling muskusrattenbestrijding

Lees verder

Gastvrije Waaldijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer