Uitsterf­beleid voor de hengel­jacht


Motie

29 november 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 29 november 2019,

Constaterende dat:

  • De geactualiseerde nota ‘Vissen met beleid’ het leefmilieu van de vis omschrijft als “het huis van de vis”, maar mensen wel beroeps- en hobbymatig toestaat om in dat huis in te breken, de bewoners uit hun huis te slepen en letsel toe te brengen;

Overwegende dat:

  • Vissen net zoals andere dieren in de Wet Dieren worden beschouwd als wezens met gevoel en bewustzijn en volgens art. 1.3 van deze wet een eigen intrinsieke waarde hebben waarmee ten volle rekening moet worden gehouden;
  • Vissen angst, pijn en stress kunnen ervaren[1][2];
  • De Nederlandse Raad voor Dieraangelegenheden in 2018 concludeerde dat er langzamerhand brede overeenstemming is over het feit dat vissen wezens zijn met gevoel, en dat dat een zorgplicht voor de samenleving met zich meebrengt[3];
  • De hengeljacht ook schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen[4][5], voor de gezondheid van andere dieren[6][7][8], en voor de waterkwaliteit[9];
  • Vanaf heden te stoppen met het (opnieuw) uitgeven van huurovereenkomsten, schriftelijke toestemmingen en machtigingen aan visrechthebbenden en een uitsterfbeleid voor de hengeljacht te hanteren;

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

  • Vanaf heden te stoppen met het (opnieuw) uitgeven van huurovereenkomsten, schriftelijke toestemmingen en machtigingen aan visrechthebbenden en een uitsterfbeleid voor de hengeljacht te hanteren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dana van der Kraan – Fractie Partij voor de Dieren

-----

[1] http://www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/03/Vissenwelzijn-2-juni-2015.pdf
[2] https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2019.0290
[3] https://www.rda.nl/publicaties/zienswijzen/2018/03/07/welzijn-van-vissen-verdient-meer-aandacht-van-overheid-en-andere-betrokken-partijen
[4] https://ggdgelderlandzuid.nl/milieuengezondheid/gevaarlijke-stoffen/lood/hobbygebruik-van-lood/
[5] www.greendeals.nl/green-deals/sportvisserij-loodvrij
[6] https://dierenambulancedenhaag.nl/de-aanhouder-wint-3/
[7] https://dierenartsenkringhaaglanden.nl/blog/56-aan-de-haak-geslagen
[8] https://groepspraktijkdierenartsen.nl/patient-van-de-maand-augustus-2019-eend-met-vishaak/
[9] www.greendeals.nl/green-deals/sportvisserij-loodvrij

Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

50PLUS, AWP/LRR, Bedrijven, CDA, Natuurterreinbeheerders, PvdA, Ongebouwd, SGP-CU, VVD, Water Natuurlijk