Goed func­ti­o­ne­rende VBC? Nee!


Motie

29 november 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 29 november 2019,

Constaterende dat:

 • Volgens artikel 4.2 van het convenant VBC Rivierenland, deelnemende partijen ten minste één keer per jaar plenair moeten vergaderen, maar in werkelijkheid de laatste plenaire vergadering in november 2013 plaats vond;
 • Volgens artikel 4.5 van het convenant het werkcomité tenminste moet bestaan uit vier vertegenwoordigers namens de sportvisserij, twee vertegenwoordigers uit de beroepsvisserij en één vertegenwoordiger van het waterschap, maar in werkelijkheid sinds september 2016 bij slechts één van de tien vergaderingen aan deze bepaling is voldaan;
 • Volgens artikel 4.6 lid a van het convenant het werkcomité ten minste drie keer per jaar moet vergaderen, maar in werkelijkheid in 2013, 2015, 2016 en 2019 slechts twee vergaderingen per jaar hebben plaatsgevonden (dan wel zijn gepland);
 • Volgens artikel 4.7 de voorzitter van het VBC onafhankelijk moet zijn, maar in werkelijkheid sinds 2016 de vertegenwoordiger van het waterschap de voorzittersrol op zich heeft genomen;
 • Volgens artikel 4.8 de secretaris van het werkcomité ieder jaar een jaarverslag moet opstellen, maar in werkelijkheid er nog nooit een jaarverslag is opgesteld;
 • Volgens artikel 3.12 lid 4 van de keur binnenvisserij is verboden anders dan in overeenstemming met het visplan en het huidige visplan op 1 januari 2014 in werking is getreden, in dit document een looptijd van 3 jaar wordt genoemd, en dit document niet meer is geüpdatet, ondanks dat het visplan uit de 1e KRW planperiode stamt en inmiddels de 2e KRW planperiode bijna ten einde is, dat de landelijke vismaatlatten zijn doorontwikkeld en dat een aantal KRW-wateren qua watertype anders zijn aangemerkt;
 • Tijdens de werkcomitévergadering van 10 juli 2018, blijkens het verslag, het werkcomité zelf tot de volgende conclusie is gekomen: “Een eerste actie zou volgens [naam verwijderd] het updaten van het convenant moeten zijn. [naam verwijderd] geeft aan dat we ons nu niet aan het convenant houden. Ook moet het visplan geactualiseerd worden.”

Overwegende dat:

 • Het hebben van een niet-actueel visplan nadelige gevolgen kan hebben voor KRW-doelen;
 • Door het niet opvolgen van procedures en regels het waterschap het risico loopt op bestuursrechtelijke procedures;
 • In huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen voor visrechten, deelname aan de VBC’s en het visplan als voorwaarde staan opgenomen, en de geldigheid van dezen dus ook in het geding kan komen, waardoor het waterschap financiële risico’s loopt;
 • Zo snel mogelijk, doch in ieder geval voor het zomerreces van 2020, een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor te leggen om het convenant VBC Rivierenland te herzien, het functioneren van de VBC te verbeteren, en het visplan te actualiseren;

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

 • Zo snel mogelijk, doch in ieder geval voor het zomerreces van 2020, een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor te leggen om het convenant VBC Rivierenland te herzien, het functioneren van de VBC te verbeteren, en het visplan te actualiseren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dana van der Kraan – Fractie Partij voor de Dieren

Status

Ingetrokken na toezegging door het College van Dijkgraaf en Heemraden

Interessant voor jou

Vissen met Beleid 2019

Lees verder

Uitsterfbeleid voor de hengeljacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer