Toebe­deling wegen­beheer in het Reglement van Orde voor advies­com­missies


Amen­dement

21 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 21 juni 2019,

Constaterende dat:

  • in het concept Reglement van Orde voor de adviescommissies de wegentaak zowel bij de commissie Waterveiligheid als commissie Middelen is ingedeeld;

Besluit:

  • bij artikel 1.3 lid 3 punt a, bij commissie Waterveiligheid, de tekst “[…] en over de wegen […]” te laten vervallen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Paul van Gent

Fractie Partij voor de Dieren Rivierenland

Status

Overgenomen