Eerder toesturen van stukken in het Reglement van Orde voor het Algemeen Bestuur


Amen­dement

21 juni 2019

Gelet op artikel 4.4 van het Reglement van Orde voor het algemeen bestuur 2015 Waterschap Rivierenland en heeft kennis genomen van:

Bijlage 13a (Reglement van Orde voor het algemeen bestuur 2019 Waterschap Rivierenland)

overwegende dat:

artikel 3.2 lid 1 Reglement van Orde voor het algemeen bestuur 2019 wordt gewijzigd. “De dijkgraaf roept de leden ten minste zeven dagen voor de vergadering schriftelijk op. De agenda en de bij de agenda behorende voorstellen worden tegelijk met de oproeping verzonden. (…)”

Toelichting:

Ten behoeve van de vergadering van het algemeen bestuur op 21 juni 2019 zijn de bij de agenda behorende voorstellen op 14 juni 2019 aan de leden toegezonden. De voorstellen beslaan (in dit geval) in totaal ruim 1200 pagina’s, er gaat derhalve een grote tijdsinvestering gepaard met het bestuderen van deze voorstellen (ook al zijn deze al eerder voor besproken in o.a. commissievergaderingen). Het zou zeer wenselijk zijn, indien beschikbaar, de voorstellen al in een eerder stadium aan de leden toe te zenden, zodat er meer tijd beschikbaar is om de voorstellen te bestuderen.

Besluit:

Artikel 3.2 lid 1 Reglement van Orde voor het algemeen bestuur 2019 als volgt te wijzigen:

“De dijkgraaf roept de leden ten minste zeven dagen voor de vergadering schriftelijk op. De agenda en de bij de agenda behorende voorstellen worden tegelijk met de oproeping verzonden. De bij de agenda behorende voorstellen worden, indien eerder beschikbaar, eerder toegezonden aan de leden. (…)”

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren

Paul van Gent

Dana van der Kraan

Status

Overgenomen