Eerder toesturen van stukken in het Reglement van Orde voor advies­com­missies


Amen­dement

21 juni 2019

Gelet op artikel 4.4 van het Reglement van Orde voor het algemeen bestuur 2015 Waterschap Rivierenland en heeft kennis genomen van:

Bijlage 14a (Reglement van Orde adviescommissies 2019)

overwegende dat:

artikel 2.1 lid 4 Reglement van Orde adviescommissies 2019 wordt gewijzigd.

“De oproeping geschiedt ten minste zeven dagen voor het houden van de vergadering.”

Toelichting:

Ten behoeve van de vergaderingen van de adviescommissies kunnen zeer omvangrijke vergaderstukken aan de leden worden toegezonden. Er kan derhalve een grote tijdsinvestering gepaard gaan met het bestuderen van deze vergaderstukken. Het zou zeer wenselijk zijn, indien beschikbaar, de vergaderstukken al in een eerder stadium dan de oproeping aan de leden toe te zenden, zodat er meer tijd beschikbaar is om de vergaderstukken te bestuderen.

Besluit:

Artikel 2.1 lid 4 Reglement van Orde adviescommissies 2019 als volgt te wijzigen:

“De oproeping geschiedt ten minste zeven dagen voor het houden van de vergadering.” De agenda en de bij de agenda behorende vergaderstukken worden tegelijk met de oproeping verzonden. De bij de agenda behorende vergaderstukken worden, indien eerder beschikbaar, eerder toegezonden aan de leden. (…)”

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren

Paul van Gent

Dana van der Kraan

Status

Overgenomen