Struc­turele aanpassing belas­ting­systeem


Motie

27 november 2020

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland in vergadering bijeen op 27 november 2020 besprekende het voorstel van het Uniebestuur voor Aanpassing Belastingstelsel;

Constaterende dat:

  • de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen in december 2020 besluit over de voorstellen voor aanpassing van het belastingstelsel;
  • de huidige voorstellen voor aanpassing van het belastingstelsel uitgaan van een zeer beperkte scope;
  • regels over het huidige belastingstelsel zijn geregeld in de wet;

Overwegende dat:

  • de aanleiding en inzet voor aanpassing van het belastingsysteem lag in een breder draagvlak en bekendheid en rechtvaardigheid bij het publiek voor het werk van het waterschap (OESOrapport);
  • er behoefte is aan een toekomstbestendig en robuust belastingsysteem, dat ondersteuning kan bieden aan de omvangrijke taken voor de waterbeheerders;
  • een groot aantal specifieke onderwerpen voor aanpassing van het belastingstelsel door de Unie is doorgeschoven naar het onderhoudsspoor waarvoor men nu een grosslijst lijkt te hanteren;
  • het zogenaamde onderhoudspoor een jaar na dato nog niet van een concrete tijdslijn is voorzien;

Draagt het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland op: in de ledenvergadering van december 2020 een toezegging van het bestuur van de Unie van Waterschappen te vragen om:

  • zich maximaal in te zetten om in het komende wetswijzigingstraject de wetgeving zodanig aan te passen dat de punten van het onderhoudsspoor later gemakkelijk geeffectueerd kunnen worden;
  • concretisering en borging van het onderhoudspoor en bij de bepaling van de specifieke onderwerpen de waterschappen expliciet een prioritering te laten aangeven en op basis daarvan prioriteit toe te kennen aan de onderwerpen op de gross-lijst Onderhoudspoor.

Gaat over tot de orde van de dag.

Tiel 27 november 2020

Indieners:

Jan Opschoor, namens de fractie 50PLUS
Marc Laeven, namens de fractie WaterNatuurlijk
Paul van Gent, namens de fractie Partij voor de Dieren
Stefan Daamen, namens de fractie AWP en LRR

Status

Ingetrokken na toezegging door het College van Dijkgraaf en Heemraden