Aqua­thermie


Debat­bij­drage

17 november 2020

Voorzitter, er zijn ons in de notitie 7 vragen gesteld, daar zou ik graag antwoord op willen geven:

  1. Het tegengaan van klimaatverandering is een taak van ons allemaal: burgers, bedrijven en overheden. Dat doen we allemaal op onze eigen manier, met onze eigen middelen. Burgers hebben een huis waar ze zonnepanelen op kunnen leggen, bedrijven hebben een wagenpark wat ze kunnen elektrificeren, wij hebben water waaruit warmte moet worden gewonnen, zo lezen we in de regionale energiestrategieën. Door een actieve rol aan te meten rondom het thema aquathermie geven we niet alleen invulling aan onze taak om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om oppervlaktewaterkwaliteit te waarborgen en om het zuiveringsproces optimaal te laten verlopen.
  2. Het verdelingsvraagstuk is een van de lastigste elementen. De huidige strategie van faciliteren komt neer op first come, first served en dat is in een pilotfase niet erg, maar als de inzet van aquathermie wordt opgeschaald zoals de regionale energiestrategieën beogen, dan is het in het maatschappelijke belang dat iemand de regie voert inzake de verdeling. Gezien ons takenpakket en het belang dat wij hebben bij een goede verdeling, ligt een sturende rol voor het waterschap volgens mij voor de hand.
  3. Dan de vraag welke kansen er voor onze rol zijn. Uit de beantwoording van mijn technische vragen, waarvoor dank, maak ik op dat soms de vraag, het aanbod en de techniek in orde zijn, maar dat er nog geen marktpartijen zijn die de rollen van producten, distributeur en leverancier kunnen oppakken. Volgens mij is er dan maar één conclusie: wij moeten die rol dan maar zelf oppakken. Wat mij betreft zou dat met name zijn om het balletje aan het rollen te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zodra er eenmaal een paar werkende businesscases zijn, dat de collega’s van mevrouw Doude [fractie Bedrijven] het stokje wel gaan overnemen. Dus voor nu ligt er een kans om die rol te pakken, maar hopelijk zijn we er daarna ook weer zo snel mogelijk vanaf.
  4. De vraag dan of wij over voldoende technische, financiële en juridische expertise beschikken om een actievere rol op te pakken, dat lijkt mij een uitvoeringskwestie, dus die zou ik graag willen terugleggen bij de heemraad. Vertel het me maar, hebben we die expertise? Zo niet, dan hoor ik graag van de heemraad wat hij van het algemeen bestuur nodig heeft om onze expertise op het juiste niveau te brengen.
  5. Ik ben in ieder geval bereid om middelen ter beschikking te stellen om die sturende rol te kunnen pakken bij het oplossen van het maatschappelijke warmtevraagstuk.
  6. Maar wat mij betreft mogen we aquathermie alleen meerekenen voor onze klimaat- en energieneutraliteitsdoelstellingen, als wij ermee ook echt in onze eigen warmtebehoefte voorzien.
  7. Wat mij betreft is de belangrijkste voorwaarde voor de inzet van aquathermie dat we met grote zekerheid kunnen zeggen dat die een neutraal of liever nog positief effect gaat hebben op de waterkwaliteit, op de korte én lange termijn.

Dankuwel.