Muizen op zware Betuwse klei


Schrif­te­lijke vragen

14 oktober 2019

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 14 oktober 2019

Betreft: Muizen op zware Betuwse klei

Geacht college van dijkgraaf en heemraden,

Op 19 september 2019 verscheen op Boerderij.nl een artikel over veehouders in de Betuwe die schade ondervinden die veroorzaakt zou worden door muizen. Hierin valt te lezen dat bij het zoeken naar oplossingen “[…] Waterschap Rivierenland probeert mee te denken en helpt waar het kan.” Wat dit concreet inhoudt wordt niet beschreven.

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de volgende vragen voor:

 1. Wat is de huidige omvang van de muizenpopulatie in de Betuwe? En hoe verhoudt zich dit tot de normale omvang en natuurlijk verloop van de muizenpopulatie in dit gebied?
 2. Op basis van welke overwegingen heeft Waterschap Rivierenland besloten om mee te denken en helpen aan een oplossing?
 3. Welke concrete bijdrage heeft Waterschap Rivierenland tot u toe geleverd?
 4. Welke concrete bijdrage gaat Waterschap Rivierenland nog leveren?

De toename van muizenpopulaties kan worden toegeschreven aan diverse factoren zoals: droge zomers en zachte winters als gevolg van klimaatverandering; kort gras, eenvormige landschappen, en gebrek aan weidegang als gevolg van keuzes van veehouders; jacht op natuurlijke predatoren; kunstmatig laag gehouden waterpeilen door het waterschap; en het achterlaten van voedselresten door recreanten.

 1. Deelt u de zorg dat de hiervoor genoemde factoren de risico’s rondom toenemende muizenpopulaties vergroten?
  1. Zo ja, welke activiteiten worden er door Waterschap Rivierenland ontplooid om deze risico’s te verkleinen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 2. Onderneemt Waterschap Rivierenland activiteiten op het gebied van publieksvoorlichting over preventie van toenemende muizenpopulaties?
  1. Zo ja, welke activiteiten?
  2. Zo nee, waarom niet?
 3. Deelt u de mening dat het verdrinken van muizen door het doelbewust onderwater zetten van gebied een zeer dieronvriendelijke manier is en dat dit daarnaast ook niet effectief is?
  1. Zo nee, waarom niet?
 4. Wordt met andere overheidsorganen en/of instellingen samengewerkt en/of kennis uitgewisseld om (muizen)plagen te voorkomen?
  1. Zo ja, hoe ziet dit er uit?
  2. Zo nee, waarom niet?

We zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dana van der Kraan
D.vander.Kraan@wsrl.nl

Fractie Partij voor de Dieren

Antwoorden

1. Wat is de huidige omvang van de muizenpopulatie in de Betuwe? En hoe verhoudt zich dit tot de normale omvang en natuurlijk verloop van de muizenpopulatie in dit gebied?

Waterschap Rivierenland doet als waterbeheerder geen onderzoek naar de omvang en het natuurlijk verloop van de muizenpopulatie in de Betuwe. Voor deze informatie verwijzen wij u naar de Zoogdiervereniging.

2. Op basis van welke overwegingen heeft Waterschap Rivierenland besloten om mee te denken en helpen aan een oplossing?

Waterschap Rivierenland heeft niet meegedacht aan een oplossing voor de problematiek met betrekking tot de muizenpopulatie. Onze bijdrage beperkt zich tot het op peil houden van watergangen, conform de peilbesluiten.

3. Welke concrete bijdrage heeft Waterschap Rivierenland tot u toe geleverd?

Waterschap Rivierenland heeft ervoor gezorgd dat de waterstand in de watergangen op peil bleef, conform het vigerende peilbesluit. Door het op peil houden van de waterstand was het voor enkele agrariërs in, onder andere, Herwijnen en Randwijk mogelijk om water te onttrekken, zodat zij hun percelen konden bevloeien.

4. Welke concrete bijdrage gaat Waterschap Rivierenland nog leveren?

Het op peil houden en leveren van water aan de gebruikers, waaronder de agrarische sector, is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering van Waterschap Rivierenland. Wanneer landeigenaren een verzoek indienen voor de aanvoer van voldoende water verlenen wij deze dienst, onder voorbehoud dat het binnen de marges van het peilbesluit gebeurt en andere landeigenaren er geen hinder van ondervinden.

5. De toename van muizenpopulaties kan worden toegeschreven aan diverse factoren zoals: droge zomers en zachte winters als gevolg van klimaatverandering; kort gras, eenvormige landschappen, en gebrek aan weidegang als gevolg van keuzes van veehouders; jacht op natuurlijke predatoren; kunstmatig laag gehouden waterpeilen door het waterschap; en het achterlaten van voedselresten door recreanten. Deelt u de zorg dat de hiervoor genoemde factoren de risico’s rondom toenemende muizenpopulaties vergroten?

a. Zo ja, welke activiteiten worden er door Waterschap Rivierenland ontplooid om deze risico’s te verkleinen?

  b. Zo nee, waarom niet?

  De bestrijding van plaagsoorten, die geen bedreiging vormen voor de kerntaken van het waterschap, waaronder muizen, is geen taak van Waterschap Rivierenland. Het ontbreekt ons daarom aan de kennis om uw vraag te kunnen beantwoorden.

  6. Onderneemt Waterschap Rivierenland activiteiten op het gebied van publieksvoorlichting over preventie van toenemende muizenpopulaties?

  a. Zo ja, welke activiteiten?

  b. Zo nee, waarom niet?

  De bestrijding van plaagsoorten, die geen bedreiging vormen voor de kerntaken van het waterschap, waaronder muizen, is geen taak van Waterschap Rivierenland. Daarom communiceren wij hier ook niet actief over. Wij hebben via Twitter wel een vraag beantwoord of muizen schade aanrichten aan dijken.

  7. Deelt u de mening dat het verdrinken van muizen door het doelbewust onderwater zetten van gebied een zeer dieronvriendelijke manier is en dat dit daarnaast ook niet effectief is?

  a. Zo nee, waarom niet?

  De bestrijding van plaagsoorten, die geen bedreiging vormen voor de kerntaken van het waterschap, waaronder muizen, is geen taak van Waterschap Rivierenland. Het ontbreekt ons daarom aan de kennis om uw vraag te kunnen beantwoorden.

  8. Wordt met andere overheidsorganen en/of instellingen samengewerkt en/of kennis uitgewisseld om (muizen)plagen te voorkomen?

  a. Zo ja, hoe ziet dit er uit?

  b. Zo nee, waarom niet?

  Het voorkomen van (muizen)plagen is geen taak van Waterschap Rivierenland. Hier weken wij dan ook niet voor samen met andere overheidsorganen en/of instellingen. Ten aanzien van het voorkomen van invasieve waterplanten werken de waterschappen via de Unie van Waterschappen samen met de Rijksoverheid, tuin- en vijverplantenkwekers en de tuincentrabranche om te voorkomen dat invasieve vijver- en aquariumplanten in watergangen en plassen worden geplaatst. Hiervoor is enkele jaren geleden de publiekscampagne 'Geen exoot in de sloot' opgezet en landelijk uitgevoerd.