Laat­bloeiers in maai­beleid


Motie vreemd

2 juli 2021

Conform artikel 4.3 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 2 juli 2021,

Constaterende dat:

  • De biodiversiteit flink heeft te lijden onder de drastische teruggang van de hoeveelheid insecten [1];

  • Waterschap Rivierenland meer dijken met meer variatie gaat maaien, waarbij de tweede maaibeurt in de eerste helft van september plaatsvindt en alle hellingen tegelijk worden gemaaid [2];

  • Tijdens de thema avond over biodiversiteit op 7 juni 2021 is toegelicht dat geprobeerd wordt flexibel te zijn en dat het maaibeleid jaarlijks kan worden bijgesteld;

Overwegende dat:

  • Laat in het jaar een tekort aan bloemen is voor insecten, juist omdat er zo vaak wordt gemaaid, en hierdoor de ‘laatvliegers’ het erg moeilijk hebben [3];

  • Veel soorten planten doorbloeien tot de eerste vorst;

  • Veel insecten in de winter afhankelijk zijn van schuilplaatsen die een dode, maar overblijvende vegetatie kan bieden;

  • Het belang van biodiversiteit steeds meer weerklank vindt in de maatschappij [4];

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om;

  • Te heroverwegen om niet al in de eerste helft van september alle hellingen tegelijk te maaien en een gevarieerdere aanpak in het maaibeleid te hanteren, ook in het najaar en winter, om zo de insectendiversiteit te bevorderen;

  • De mogelijkheid te onderzoeken na afloop van de lopende contracten enkel nog contracten af te sluiten met aannemers die in het bezit zijn van een Kleurkeur certificaat;

  • Het voorgaande (schriftelijk) terug te koppelen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dana van der Kraan – Fractie Partij voor de Dieren

-----

Bronnen:
[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/ook-niet-zeldzame-insecten-verdwijnen-de-hele-gemeenschap-stort-in~b42b8717/
[2] https://www.waterschaprivierenland.nl/vroeg-maaien-voor-steeds-meer-bloemrijke-dijken
[3] Balfour et al., 2018, British phenological records indicate high diversity and extinction rates among late-summer-flying pollinators
[4] https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/boswachters-starten-petitie-red-de-insecten-maai-minder~a808c74b/
[5] https://www.vlinderstichting.nl/kleurkeur/

Status

Aangehouden

Interessant voor jou

Gezonder zonder visflonder

Lees verder

Hond Nina in muskusrattenklem bij ‘t Meertje

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer