Gezonder zonder visflonder


Amen­dement

23 april 2021

Conform artikel 4.4 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 23 april 2021,

Gehoord de discussie over het Projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg;;

Constaterende dat:

  • In het Projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg (hierna: het Projectplan) op pagina 127 (dijkvak 35) onder het kopje ‘Meekoppelkansen’ staat vermeld: ‘De kleiput is voor vissers bereikbaar met een dijktrap ter hoogte van TG180. Deze wordt teruggebracht in combinatie met de ‘Tijdscapsule’ (kunstwerk). Door het aanpassen van de oever en het verdwijnen van bomen is het voor minder valide vissers mogelijk via de beheerstrook om de oever van de kleiput te bereiken. Eventueel geraakte visvlonders worden hersteld’.

  • Tijdens de Commissie Waterveiligheid op 29 maart jl. door de fractie van de Partij voor de Dieren is benoemd dat de hengeljacht in strijd is met art. 2 Wet Dieren en daarom is verzocht om eventueel geraakte visvlonders niet terug te brengen op kosten van de belastingbetaler, hetgeen ook ten goede komt aan het verminderen van het loodgebruik.

  • Dat uit de beantwoording van aanvullende technische vragen op 16 april jl. volgt dat waterschap Rivierenland zelf geen visvlonders in eigendom heeft op het traject Tiel-Waardenbrug, dat er naar schatting 10-12 visvlonders op dit traject liggen, in eigendom van een visvereniging of van particulieren en in de meeste gevallen op eigendom van waterschap Rivierenland liggen.

  • Op pagina 25 van de Watervisie 2050 staat vermeld ‘Met inwoners en organisaties bespreken we mogelijkheden voor recreatie, natuur en beleving van het water in de leefomgeving. Waar het kan, faciliteren we verbeteringen, bijvoorbeeld bij de aanleg van recreatiesteigers of wandelpaden. Bij ons beheer en onderhoud en bij onze projecten wegen de belangen van natuur en recreatie mee, zowel in landelijk als in stedelijk gebied’.

Overwegende dat:

  • Vissen net zoals andere dieren in de Wet Dieren worden beschouwd als wezens met gevoel en bewustzijn en volgens art. 1.3 van deze wet een eigen intrinsieke waarde hebben waarmee ten volle rekening moet worden gehouden;

  • Vissen angst, pijn en stress kunnen ervaren [1] [2];

  • De Nederlandse Raad voor Dieraangelegenheden in 2018 concludeerde dat er langzamerhand brede overeenstemming is over het feit dat vissen wezens zijn met gevoel, en dat dat een zorgplicht voor de samenleving met zich meebrengt [3];

  • De hengeljacht ook schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen [4] [5], voor de gezondheid van andere dieren [6] [7] [8], en voor de waterkwaliteit [9];

Besluit;

  • Op pagina 127 onder het kopje ‘Meekoppelkansen’ de tekst ‘De kleiput (…) worden hersteld’ te verwijderen.

  • In paragraaf 1.5 onder het kopje ‘Inpassing en meekoppelkansen’ op te nemen ‘Eventueel geraakte visvlonders worden niet hersteld en/of teruggebracht, maar aan de eigenaren van de visvlonders wordt een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen compensatie aangeboden. Indien op deze plekken dier- en natuurvriendelijke recreatie kan plaatsvinden, wordt voor een dier- en natuurvriendelijk alternatief gezocht.’

Dana van der Kraan – Fractie Partij voor de Dieren

------

Bronnen:

[1] http://www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/03/Vissenwelzijn-2-juni-2015.pdf
[2] https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2019.0290
[3] https://www.rda.nl/nieuws/nieuws/2018/03/07/welzijn-van-vissen-verdient-meer-aandacht-van-overheid-en-andere-betrokken-partijen
[4] https://ggdgelderlandzuid.nl/milieuengezondheid/gevaarlijke-stoffen/lood/hobbygebruik-van-lood/
[5] http://www.greendeals.nl/green-deals/sportvisserij-loodvrij
[6] https://dierenambulancedenhaag.nl/de-aanhouder-wint-3/
[7] https://dierenartsenkringhaaglanden.nl/blog/56-aan-de-haak-geslagen
[8] https://groepspraktijkdierenartsen.nl/patient-van-de-maand-augustus-2019-eend-met-vishaak/
[9] http://www.greendeals.nl/green-deals/sportvisserij-loodvrij

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Water Natuurlijk, CDA, VVD, 50PLUS, SGP/CU, PvdA, Bedrijven, Natuurterreinbeheerders, Ongebouwd