Alweer vissterfte bij Kanaal­straat/Oude Medelse­straat in Tiel


Schrif­te­lijke vragen

10 oktober 2021

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 10 oktober 2021

Geacht college van dijkgraaf en heemraden,

Op 17 juni 2020 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een bericht van een bezorgde burger over vissterfte bij de Kanaalstraat/Oude Medelsestraat in Tiel. Uit de beantwoording van deze schriftelijke vragen op 14 juli 2020 volgde dat een overstortschot zou worden geplaats om te voorkomen dat de sloot opnieuw leegloopt en er opnieuw vissen zouden sterven. Recent is de fractie van de Partij voor de Dieren wederom benaderd door een bezorgde burger omdat op dezelfde plek als vorig jaar namelijk toch weer vissterfte voorkwam. Met het oog op het streven van het waterschap naar “een ecologisch gezond watersysteem waar vissen een belangrijke plek bij innemen” en naar aanleiding van de toezegging in de antwoorden die nog niet is uitgevoerd heeft de Partij voor de Dieren een aantal aanvullende vragen.

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de volgende vragen voor:

 1. Hoe kan het dat dit toegezegde overstortschot een jaar later nog niet is geplaatst?

 2. Hoeveel prioriteit heeft het voorkomen van vissensterfte voor het college als dergelijke maatregelen niet tijdig worden genomen?

 3. Wanneer wordt dit overstortschot alsnog geplaatst?

 4. Welke maatregel gaat het waterschap nemen om het waterpeil in de sloot op de korte termijn weer op streefniveau te brengen?

 5. Hoeveel en van welke soort zijn er inmiddels vissen gestorven door het ontbreken van het overstortschot?

 6. Zijn er ook andere soorten, zoals planten en amfibieën, uit de sloot verdwenen ten tijden van droogte door het ontbreken van het overstortschot?

 7. In navolging op vraag 4: gaat u maatregelen treffen om deze schade te herstellen?

  1. Zo ja, welke?

  2. Zo nee, waarom niet?

 8. In de schriftelijke vragen van 17 juni 2020 is gevraagd of het waterschap beschikt over een lokale checklist voor calamiteiten met (dreigende) vissterfte door aanhoudende droogte. Het waterschap gaf hierop aan dat er geen checklist ‘droogte en vis’ was omdat calamiteiten met (dreigende) vissterfte door aanhoudende droogte slechts sporadisch voorkomen, door een veelal constante wateraanvoer. Het opstellen en implementeren van een dergelijke checklist werd daarom destijds niet nodig geacht. Bent u inmiddels van mening veranderd?

  1. Zo ja, binnen welke termijn wordt deze checklist gemaakt?

  2. Zo nee, waarom niet?

We zie de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Lysanne Jackson
Burgerlid Partij voor de Dieren

Antwoord op schriftelijke vragen

Bekijk de antwoorden van Waterschap Rivierenland op deze schriftelijke vragen hier: https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/2021-10-22-vragen-en-antwoorden-fractie-pvdd-over-vissterfte-tiel.pdf

Bekijk alle andere antwoorden van Waterschap Rivierenland op onze schriftelijke vragen via deze link: https://www.waterschaprivierenland.nl/schriftelijke-vragen