Alle eendjes zwemmen in het (vervuilde) water


Schrif­te­lijke vragen

14 december 2022

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 14 december 2022,

Betreft: Alle eendjes zwemmen in het (vervuilde) water

Geacht college van dijkgraaf en heemraden,

Het voeren van watervogels met brood is slecht voor het welzijn van watervogels [1, 2 en 3], slecht voor de kwaliteit van water [4 en 5] en het voeren van watervogels trekt andere dieren aan [6 en 7]. Soms plaatsten waterschap en gemeenten daarom waarschuwingsborden over de nadelige gevolgen van het voeren van watervogels. De Partij voor de Dieren heeft deze bestuursperiode navraag gedaan binnen dit waterschap, maar ook bij alle inliggende gemeenten over wat het beleid hiervoor is en wie verantwoordelijk is. Er lijken geen duidelijke afspraken te bestaan ten aanzien van het plaatsen van deze waarschuwingsborden.

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de volgende vragen voor:

  1. Onderschrijft het college de hiervoor genoemde nadelige gevolgen van het voeren van watervogels?

  2. Onderschrijft het college het gebrek aan duidelijke afspraken met de gemeenten ten aanzien van het plaatsen van informatieborden bij oppervlaktewateren?

  3. Is het college bereid om vòòr de zomer van 2023 bij de oppervlaktewateren waar watervogels door inwoners worden gevoerd (dus bij probleemlocaties), informatieborden te (laten) plaatsen, al dan niet in samenwerking met de gemeenten?
    1. Zo nee, waarom niet?

  4. Inwoners zijn de ogen en oren van het waterschap. Indien het college niet bereid is gehoor te geven aan vraag 3, is het college dan bereid om een informatiebord alsnog te plaatsen dan wel inwoners financieel te compenseren indien deze aangeven op eigen initiatief een informatiebord te willen plaatsen? En is het college bereid proactief inwoners over deze mogelijkheid te informeren?
    1. Zo nee, waarom niet?

Ik zie de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dana van der Kraan
Fractie Partij voor de Dieren

-----

[1] https://edis.ifas.ufl.edu/pdf/UW/UW19300.pdf
[2] https://www.researchgate.net/publication/344321625_Nutritional_implications_of_feeding_free-living_birds_in_public_urban_areas
[3] https://www.ad.nl/rivierenland/gemeente-brood-aan-de-eendjes-voeren-is-echt-achterhaald-strooi-desnoods-doperwten~ad2c17ac/
[4] https://m.westlanders.nu/dieren/dode-zwanen-en-eenden-door-botulisme-40650
[5] https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/mogen-we-nog-eendjes-voeren
[6] https://www.ad.nl/rivierenland/teveel-aan-brood-lokt-ratten-naar-de-lingehaven-in-gorinchem~afbd2a8e/
[7] https://www.uu.nl/achtergrond/eendjes-voeren-op-wetenschappelijke-wijze


Antwoord op schriftelijke vragen

Bekijk de antwoorden van Waterschap Rivierenland op deze schriftelijke vragen hier: https://cuatro.sim-cdn.nl/waterschaprivierenland/uploads/2023-01-11-beantwoordingsbrief-schriftelijke-vragen-ex-art.-4.5-pvdd-getekend.pdf


Bekijk alle andere antwoorden van Waterschap Rivierenland op onze schriftelijke vragen via deze link: https://www.waterschaprivierenland.nl/schriftelijke-vragen