Kaalslag bij het Immer­loopark in Arnhem


Schrif­te­lijke vragen

25 februari 2023

Schriftelijke vragen

Nijmegen, 25 feburari 2023,

Betreft: Kaalslag bij het Immerloopark in Arnhem

Geacht college van dijkgraaf en heemraden,

Recent heeft het waterschap oeverbegroeiing gesnoeid in park Immerloo te Arnhem. Daarbij zijn alle grotere struiken en een aantal bomen vrijwel geheel verwijderd. Het snoeihout is afgevoerd met vrachtwagens die over zware platen reden. Een medewerker van het waterschap heeft tegen bezorgde omwonenden verklaart dat de redenen voor deze snoeiwerkzaamheden waren om beter bij zwerfafval te kunnen en om te voorkomen dat er blad in het water komt.

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de volgende vragen voor:

  1. Is het college het eens dat deze hevige snoeiwerkzaamheden grote impact hebben op de lokale flora en fauna? Vindt u dat wenselijk?

  2. Kunt u toelichten waarom deze snoeiwerkzaamheden volgens u proportioneel waren ten opzichte van het beoogde doel?

  3. Zijn er andere manieren om zwerfafval te verwijderen die minder ingrijpend zijn voor flora en fauna? Zo ja, waarom is hier niet voor gekozen?

  4. Zijn er andere manieren om met blad in de watergang om te gaan die minder ingrijpend zijn voor flora en fauna? Zo ja, waarom is hier niet voor gekozen?

  5. In hoeverre wordt de waterkwaliteit negatief beïnvloed door blad in de watergang? Kunt u toelichten dat dit opweegt tegen de schade die aan de natuur is aangedaan?

  6. Kunt u concreet de schade omschrijven die door materieel is veroorzaakt? En, wat doet het waterschap om deze schade te voorkomen?

  7. Gold er voor deze snoeiwerkzaamheden een ecologisch werkprotocol? Zo ja, hoe heeft het waterschap erop toegezien dat dit protocol is gevolgd? Zo nee, waarom niet?

Ik zie de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met (dier)vriendelijke groet,

Paul van Gent
Fractie Partij voor de Dieren