Milieu, klimaat en energie


De Partij voor de Dieren wil dat Nederland zijn klimaatdoelen daalt. Door bodemdaling in veenweidegebieden komt veel CO2 vrij. De bodemdaling, veroorzaakt door een kunstmatig laag waterpeil ten behoeve van de intensieve landbouw, moet worden gestopt en waar mogelijk worden omgekeerd. Er moet gekeken worden naar andere landbouwmethoden die een hoger waterpeil aankunnen of omzetting naar natuur.

Duurzaamheid vraagt om hergebruik. Ons afvalwater zit vol met schaarse waardevolle grondstoffen; fosfaat, stikstof, kalium, cellulose en bouwstenen voor bioplastics. Deze worden nu nog geloosd met het gezuiverde afvalwater, maar kunnen en moeten teruggewonnen worden. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het waterschap leverancier wordt van energie uit water en zon.

Aardgas en schaliegas blijven in de grond.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Gaan we een wind­turbine en vissteigers bouwen?

Nieuwsbericht

Het zomerreces is afgelopen en de eerste commissievergaderingen hebben weer plaats gevonden. We praten jullie graag bij. De plannen voor de bouw van windmolen van ruim 200 meter op de rwzi in Arnhem wankelen steeds meer. Voorafgaand aan de commissievergadering zijn een handjevol bestuursleden, waaronder fractievoorzitter Paul van Gent, gaan kijken op de geplande locatie. De rwzi ligt aan de rand ...

Bijdragen Nieuws