Water­kwa­liteit vaak aan bod tijdens laatste bestuurs­ver­ga­dering


Nieuws­be­richt

27 november 2020

De laatste vergadering van het algemeen bestuur van 2020 had een bomvolle agenda met maar liefst 27 agendapunten. Het thema waterkwaliteit (ofwel 'schoon en gezond water') kwam meerdere malen terug bij een aantal belangrijke stukken.

Het begon met een ingezonden brief over de calamiteit bij Spijk, waarin een burger onder andere zorgen uitsprak over de manier waarop de overheden met verontreinigende materialen omgaan. In haar reactiebrief ging het college hier niet op in. Reden voor fractievoorzitter Paul om te vragen om de milieurisico's voor o.a. de waterkwaliteit voor het algemeen bestuur in kaart te brengen.

Belangrijk bespreekpunt was de Kaderrichtlijn Water. Dit Europese programma dat in 2000 werd opgezet is bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren in uiterlijk 2027. Het programma gaat de derde en laatste periode in en de prognose is nog steeds dat Waterschap Rivierenland haar doelstellingen niet gaat halen. Onacceptabel. We stemden daarom als enige tegen de plannen die er nu lagen. Dana van der Kraan riep met een motie op om jaarlijks extra maatregelen te treffen om de eindstreep alsnog in zicht te krijgen: helaas kon deze motie niet op steun rekenen. Zelfs de lichtgroene partijen namen genoegen met een evaluatie in 2023. Volgens ons is dat volstrekt onvoldoende. Het waterschap verzuimt al 20 jaar. Als we pas over 3½ jaar bijschakelen zal het te laat zijn, vooral omdat de heemraad al zinspeelt op het verlagen van het doel of het uitstellen van de deadline.

Ook kwam het plan om loodgebruik bij de hengeljacht versneld af te bouwen weer ter sprake. Dana benadrukte nogmaals dat wij deze hobbymatige dierenmishandeling afwijzen, maar dat we in het belang van de waterkwaliteit mee willen denken over het afbouwen van lood. Daarbij hebben we de heemraad nogmaals gewezen op de wens om die versnelling meetbare doelen te geven.

Daarna kwam ook een subsidieregeling aan bod, waarmee boeren in de provincie Utrecht (waar een klein deel van ons beheersgebied ligt) subsidie kunnen krijgen voor maatregelen die de water- en bodemkwaliteit kunnen verbeteren. Dana legde uit dat hoewel we het idee van de regeling omarmen, we ons niet achter de gesubsidieerde maatregelen konden scharen. Van de meeste is het effect namelijk nooit bewezen. Een aantal andere zijn ronduit twijfelachtig, zoals subsidie voor nieuwe gifspuitapparatuur en bemestingsmachines. Wij geloven dat het stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het fors laten krimpen van de veestapel veel betere oplossingen zijn.

Ten slotte kwam ook het nieuwe belastingsysteem aan bod. Met het voorstel dat er nu ligt worden een aantal fouten van het huidige systeem verholpen, maar wordt geen systeem ontworpen dat echt klaar is voor de toekomst. Onder aanvoering van 50PLUS, dienden we samen met Water Natuurlijk en AWPenLRR een motie in die het college opriep om te zorgen dat het nieuwe systeem zo ontworpen wordt dat waterschappen zelf in staat worden gesteld later in het traject echte verbeteringen door te voeren. Na een toezegging van de heemraad is de motie ingetrokken.