Een inclusief water­schaps­be­stuur


Nieuws­be­richt

21 juni 2019

Tijdens de eerste "echte" bestuursvergadering heeft de Partij voor de Dieren Rivierenland direct van zich laten horen door maar liefst 9 amendementen en 1 motie in te dienen.

De motie werd ingediend samen met 50PLUS en betrof een voorstel van het College om de kosten voor de belastingkwijtscheldingsregeling (voor minderbedeelden) voortaan alleen te laten betalen door inwoners en niet door landeigenaren. Onder het mom van "de veroorzaker betaalt" was deze verandering bedoelt om verhoging van lasten voor boeren ten gevolge van een uitspraak van de Hoge Raad te verminderen.

"We horen deze hele beraadslaging al 'de veroorzaker betaalt', en dat is fijn, want de Partij voor de Dieren is groot voorstander van dat principe. Bijvoorbeeld de kosten voor bodemdaling bij de categorie die om peilverlaging vraagt. De kosten van watervervuiling door mestuitspoeling bij de categorie die mest uitrijdt," lichtte fractievoorzitter Paul van Gent toe, "Maar als het op de kwijtscheldingsregeling aankomt, dan kan er geen sprake zijn van de veroorzaker betaalt, want bij de kwijtscheldingsregeling betaalt de veroorzaker juist niet."

De amendementen betroffen het Reglement van Orde voor het algemeen bestuur en de adviescommissies. De Partij voor de Dieren riep op tot meer inclusiviteit. In twee amendementen vroegen we om vanaf nu alleen nog genderneutrale taal te gebruik in de Reglementen van Orde (1, 2). In twee andere amendementen attendeerden we erop dat verslaglegging van vergaderingen nu enkel de vorm van een audio-opname heeft en vroegen we om vanaf ook nu een transcriptie beschikbaar te maken voor mensen met een auditieve beperking (3, 4). Daarnaast dienden we nog vijf amendementen die technisch van aard waren (5, 6, 7, 8, 9).

De motie werd verworpen, maar alle amendementen werden overgenomen.