Drukke weken


Nieuws­be­richt

31 mei 2020

Vanwege de corona-crisis waren een aantal vergaderingen opgeschoven, waardoor veel vergaderingen samenvielen in de afgelopen twee weken: een drukke tijd voor onze fractie.

Op dinsdag 19 mei was er een extra commissie waterketen waarin we hebben gesproken over de Regionale Energie Strategieën (RES). Via technische vragen hebben we het college gevraagd bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën rekening te houden met de ecologische effecten ervan. Tijdens de beraadslaging heeft Paul van Gent de heemraad ook gevraagd alert te zijn op de inzet van biomassa voor warmteproductie. Houtstook leidt tot massale boskap en luchtverontreiniging en mestvergisting is een energie-inefficient bijproduct van de bio-industrie.

Op vrijdag 22 mei vond een besluitvormende vergadering van het algemeen bestuur plaats. Wij hebben ons wederom verzet tegen het voornemen om de muskusrat geheel uit Nederland uit te roeien. Onze motie om de eufemistische term 'muskusrattenbeheer' te vervangen door 'muskusrattenbestrijding' kon niet op genoeg steun rekenen, maar bood wel aanleiding voor het waterschap om in meer algemene zin na te denken over hoe duidelijk en eerlijk men met burgers communiceert. Het college had ook het voornemen om een windmolen te bouwen op de rioolwaterzuivering in Arnhem. Waar andere fracties kritiek hadden op de economische businesscase van de windmolen, hebben wij onze zorgen over de ecologische effecten ervan geuit. Hoewel dat belangrijk is voor onze duurzame energieambities, ligt de locatie namelijk direct naast een vogelrijk Natura-2000 gebied. Uiteindelijk heeft de heemraad besloten het voorstel niet in stemming te brengen en het toch nog maar eens te heroverwegen. Ten slotte hebben wij met een groep van zes andere fractie een motie ingediend die het college oproept om meer aandacht een prioriteit te geven aan droogteproblematiek.

Op maandag 25 mei kwam burgerlid Lysanne Jackson voor het eerst in actie. Tijdens de commissie watersysteem stond de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) op de agenda. Hierin worden eisen gesteld waar waterkwaliteit in 2027 aan moet voldoen. De deadline nadert en de doelen liggen nog ver uit het zicht. Ons oppervlaktewater is vervuild met meststoffen, bestrijdingsmiddelen en andere chemische afvalstoffen. Ook de biodiversiteit in het water en op de oevers is nog te laag. De heemraad heeft verschillende opties voorgesteld om aan de KRW doelen te werken, maar bij geen van deze opties voldoet het waterschap in 2027 aan de normen. Lysanne heeft namens ons gepleit voor een extra variant waarmee we wél onze doelstellingen halen.

Later diezelfde dag kwam tijdens de commissie waterveiligheid het jaarverslag over muskusrattenbestrijding ter sprake. Daaruit blijkt dat er vorig jaar in totaal 9711 muskusratten zijn gedood, daarnaast zijn er nog eens 671 andere dieren als 'ongewenste bijvangst' gestorven, waaronder aalscholver, sneok en zeelt. Dit is een stijging van 231 dieren, terwijl de vangmiddelen juist waren aangepast om bijvangst te verlagen. Let wel, dit is zelfs exclusief de 1709 gedode dieren (waaronder bruine rat, woelrat, Amerikaanse nerts en Amerikaanse rivierkreeft), die als 'gewenste bijvangst' worden omschreven. Dana van der Kraan heeft kritische vragen gesteld over deze cijfers en met klem gevraagd hoe kan worden voorkomen dat zoveel dieren het slachtoffer worden van de jacht op de muskusrat.

Dinsdag 26 mei stond op de agenda van de reguliere commissie waterketen een eerste aanzet tot een strategie rondom klimaatneutraliteit. Paul van Gent wees de heemraad op het belang van harde cijfers over CO2-uitstoot een energieverbruik, om meetbaar te maken hoeveel effect de voorgenomen maatregel ook echt hebben. Tijdens de vergadering van de commissie middelen later die dag vroeg het college om verbonden partijen, zoals waterlaboratorium Aquon en Belastingsamenwerking Rivierenland, voortaan in hun jaarverslag en begroting een paragraaf over duurzame bedrijfsvoering toe te voegen.