Bodem­daling en toezeg­gingen


Nieuws­be­richt

21 februari 2020

Een van de belangrijkste bespreekstukken op de eerste algemene bestuursvergadering van dit jaar ging over bodemdaling in de veenweidegebieden (de Alblasserwaard en gemeente Vijfheerenlanden). Wanneer het veen droogvalt gaat het inklinken en daalt de bodem. Bovendien komen bij het droogvallen van het veen enorme hoeveelheden broeikasgassen vrij. Daarnaast levert het een steeds groter wordende veiligheidsopgave op rond de dijken. Het wordt ook in verband gebracht met scheurende en verzakkende huizen. Partij voor de Dieren Rivierenland wil het probleem van bodemdaling vooral tegengaan door de oorzaak weg te nemen: het kunstmatig laag houden van het waterpeil moet stoppen. Dat betekent wel dat huidige vormen van landbouw, met name de melkveehouderij, moet worden vervangen door andere vormen van landbouw, zoals "natte teelt" waarbij bijvoorbeeld cranberries worden gekweekt. Tijdens de bestuursvergadering hebben we aandacht gevraagd voor deze optie. Het college had ingezet op onderwaterdrainage, een innovatieve techniek waarmee door buizen in de grond inklinking kan worden tegengegaan; dat kan een belangrijke techniek zijn in de strijd tegen de broeikasgassen die vrijkomen uit het veen, maar er zijn ook nog veel onduidelijkheden over. Omdat provincies Utrecht en Zuid-Holland later dit jaar een veenweidestrategie moeten opleveren, vond onze fractie het prematuur om nu al een beslissing te nemen als waterschap. Uiteindelijk kon de ruime meerderheid van onze collega's zich hierin vinden en is het stuk aangehouden.

Daarnaast haalden we tijdens deze bestuurscyclus een aantal belangrijke toezeggingen binnen: zo wordt Het Waterschapshuis gevraagd om in hun volgende begroting meer aandacht te schenken aan duurzame bedrijfsvoering en krijgt de Commissie Waterketen een memo over de situatie in Wijchen.