Kosten second opinion Kis


Amen­dement

18 februari 2022

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 18 februari 2022,

Gehoord de discussie over het Plan van aanpak fase 3 Kis;


Constaterende dat:

  • Uit het Advies Commissie Schade Afhandeling (hierna: de Commissie) van 24 januari 2022 volgt dat bewoners boos en teleurgesteld zijn over de wijze waarop met de schademelding is omgegaan, Topexpertise als schade-expert niet als onafhankelijk werd gezien, een omgekeerde bewijslast werd ervaren alsook een gebrek aan eigenaarschap bij het waterschap en het waterschap de bewoners in de steek liet;

  • De Commissie aan het waterschap adviseert om, wanneer met de bewoners geen overeenstemming is bereikt over de omvang van de schade, de bewoners de gelijkheid te bieden van contra-expertise op kosten van het waterschap;

  • Dit tijdens de commissie waterveiligheid van 14 februari 2022 nogmaals expliciet is door benadrukt de voorzitter van de Commissie;


Overwegende dat:

  • Het project KIS een complex gebied bestrijkt waarbinnen bodemdaling een van de complicerende factoren is;

  • Het waterschap een belangrijke rol speelt bij de mate van bodemdaling door peilbesluiten;

  • Deze complicerende factor mogelijk leidt tot de aanvraag van een second-opinion door een bewoner;

  • Het begrip ‘redelijkheid en billijkheid’ dat in het plan van aanpak wordt gehanteerd als criterium bij het op kosten van het waterschap aanvragen van een second opinion geen enkele duidelijkheid biedt en mogelijk (wederom) tot boosheid en teleurstelling leidt bij bewoners;

  • Het vertrouwen van bewoners in het waterschap dient te worden hersteld;


Besluit;

  • Op pagina 14 onder de derde bullet de tekst ‘ in redelijkheid en billijkheid’ te schrappen.


Dana van der Kraan – Fractie Partij voor de Dieren